KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG NHẬT

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT

Số: 02/TB-TTTN
V/v tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá chuẩn đầu ra
tiếng Nhật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 11 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG NHẬT

(Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)

 

      Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-CĐSP ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ và tin học cho học sinh, sinh viên hệ chính quy tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu;

      Căn cứ theo tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

      Nhằm đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho sinh viên và giảng viên cũng như đảm bảo tiến độ kế hoạch năm học 2020-2021, Trung tâm tiếng Nhật Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Khoa Tiếng Nhật, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức kiểm tra đánh giá ngoài tiếng Nhật bằng hình thức trực tuyến theo khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau:

1.  Đối tượng

      - Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh, Tiếng Nhật khóa 22.

      - Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh, Tiếng Nhật từ các khóa 19 đến 21 nhưng chưa tốt nghiệp.

      (Những sinh viên nào đã có chứng chỉ Ngoại ngữ theo qui định thì không phải tham gia kỳ kiểm tra này).

2.  Nội dung kiểm tra

      Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh được kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm với trình độ N5 gồm các phần: Hán tự - Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu và Nghe.

      Sinh viên chuyên ngành Tiếng Nhật được kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm đối với trình độ N3 gồm các phần: Hán tự - Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu – Viết và Nghe, (sinh viên viết theo chủ đề, đoạn văn khoảng 400 tự).

3. Thời gian tổ chức kiểm tra

      7 giờ 30 phút ngày 19/8/2021 (Thứ Năm).

4.  Điều kiện dự thi

      - Sinh viên cài đặt phần mềm Microsoft Teams trên điện thoại hoặc máy tính.

      - Đối với sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật:

      Sinh viên dự thi phải có máy tính kết nối mạng Internet hoạt động ổn định, có gắn camera hoặc webcam; có tai nghe hoặc loa ngoài.

      - Đối với sinh viên không chuyên ngành tiếng Nhật: Sinh viên phải có một trong 2 điều kiện sau:

      + Smartphone hoặc máy tính bảng có kết nối mạng Internet ổn định, có chức năng quay video; có tai nghe hoặc loa ngoài.

      + Máy tính có kết nối mạng Internet hoạt động ổn định, có gắn camera hoặc webcam; có tai nghe hoặc loa ngoài.

5.  Lệ phí kiểm tra

      Mỗi sinh viên đóng 600.000 đồng đối với trình độ N5 và 700.000 đồng đối với trình độ N3.

6. Quyền lợi của sinh viên sau khi kiểm tra

      Kết quả kiểm tra sẽ là một tiêu chí để xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên.

7. Địa chỉ liên hệ

      Văn phòng Trung tâm tiếng Nhật Bà Rịa–Vũng Tàu.

      ĐT: 0254.3.739749; Hotline: 0911 705 465.

      Email: trungtamtiengnhat.bvjc@gmail.com.

      Website: https://www.cdspbrvt.edu.vn/bvjc.

      Trân trọng thông báo.

 Nơi nhận:

- Khoa Ngoại ngữ;
- Website trung tâm;
- Lưu: VP TTTN.

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

(Đã ký)

PHAN THẾ HẢI