Kết quả xét tuyển sinh các ngành Giáo dục nghề nghiệp đợt 1 năm 2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:  281/TB-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 16 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển sinh các ngành Giáo dục nghề nghiệp đợt 1 năm 2021

      Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo kết quả xét tuyển sinh các ngành Giáo dục nghề nghiệp đợt 1 năm 2021 như sau:

      1.  Kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2021

      - Điểm chuẩn xét tuyển theo điểm thi THPT: 15.0 điểm.

      - Điểm chuẩn xét tuyển theo điểm học bạ THPT: 16.5 điểm.

      Trong đó: Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Đối với ngành Tiếng Anh và Tiếng Nhật, điểm xét tuyển được tính như sau:

      Ghi chú: ĐM3 là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật được nhân hệ số 2

      - Danh sách thí sinh trúng tuyển theo điểm thi THPT đợt 1 (xem tại đây).

      - Danh sách thí sinh trúng tuyển theo điểm học bạ THPT đợt 1 (xem tại đây).

      2.  Thời gian nhận giấy báo và nhập học

      2.1. Thời gian nhận giấy báo nhập học

      Thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo nhập học tại Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế từ ngày 16/8/2021 đến ngày 28/8/2021.

       Nếu trong thời gian trên vẫn đang trong khoảng thời gian giãn cách xã hội  do dịch bệnh, Nhà trường sẽ gửi Giấy báo nhập học qua email hoặc zalo của thí sinh.

      2.2. Thời gian và địa điểm đăng ký nhập học

      - Thời gian đăng ký nhập học: Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 11/9/2021.

      - Địa điểm đăng ký nhập học: Phòng Công tác Sinh viên, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3736576.

      Nếu trong thời gian trên vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh, Nhà trường sẽ có thông báo hướng dẫn cụ thể thí sinh đăng ký nhập học bằng hình thức trực tuyến.

      - Ngày học chính thức: 04/10/2021.

Nơi nhận:

-     Ban giám hiệu (b/c);
-     Các phòng/khoa;
-     Website trường (tb);
-    Lưu: VT, ĐT&HTQT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. HỒ CẢNH HẠNH