Thông báo gia hạn thời gian nộp các chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học; thời gian học các môn Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng-An ninh của sinh viên khóa 17 hệ cao đẳng chính quy

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 Số: 318/TB-CĐSP

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO
Về việc gia hạn thời gian nộp các chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học;
thời gian học các môn Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng-An ninh
của sinh viên khóa 17 hệ cao đẳng chính quy


      Căn cứ Thông báo số 140/TB-CĐSP ngày 12  tháng 3  năm 2018 về thời hạn bảo lưu kết quả học tập cho học sinh, sinh viên hệ chính quy của Hiệu trưởng nhà trường, theo đó sinh viên khóa 17 hệ cao đẳng chính quy sẽ hết hạn thời gian nộp các chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học; thời gian học các môn Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng-An ninh vào ngày 01/10/2021. Tuy nhiên, đến nay cả khóa 17 vẫn còn 14 sinh viên chưa hoàn thành việc nộp các chứng chỉ Ngoại ngữ và chứng chỉ Tin học theo quy định (có danh sách đính kèm).

      Để tạo điều kiện cho những sinh viên trên có cơ hội hoàn thành các điều kiện để xét tốt nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhà trường quyết định gia hạn thời gian trên đến ngày 01/10/2022 (gia hạn thêm 01 năm). Nếu sau ngày 01/10/2022, sinh viên vẫn không hoàn thành việc nộp chứng chỉ và việc học theo quy định thì nhà trường sẽ hủy kết quả học tập toàn khóa của sinh viên.

      Nhà trường có kế hoạch tổ chức ôn và kiểm tra đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh và Tin học vào cuối tháng 11/2021. Sinh viên có thể liên hệ trung tâm Ngoại ngữ-Tin học (gặp cô Lê Thị Thanh Thảo, số điện thoại 0839.567.581).

      Đề nghị Lãnh đạo các khoa thông báo đến những sinh viên liên quan có tên trong danh sách để biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- BGH;
- Các khoa, TTNN-TH;
- Lưu: VT, ĐT&HTQT.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. PHAN THẾ HẢI