Chứng nhận Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

GIẤY CHỨNG NHẬN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG  GIÁO DỤC DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH

      Ngày 21/3/2022 Giám đốc trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục- ĐHQG Hồ Chí Minh, ký quyết định số 10/QĐ-TTKĐ cấp giấy chứng nhận Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Giấy chứng nhận do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục- ĐHQG Hồ Chí Minh cấp.