KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN VỀ CTĐT, CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số: 200/CĐSP
V/v thực hiện khảo sát xin ý kiến nhà tuyển dụng về chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 20 tháng  4 năm 2022

 

 

Kính gửi: BGH các trường Mầm non trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

      Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu đang triển khai rà soát, chỉnh sửa và cập nhật chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, hướng đến đạt chuẩn chất lượng quốc gia và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện nay. Những ý kiến của Quý trường có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác đào tạo của Nhà trường.

    - Nội dung khảo sát gồm: Chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo.

    - Đối tượng khảo sát: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ khối và  giáo viên.

    - Cách thức khảo sát: Thực hiện online bằng Google Forms theo đường link https://forms.gle/haW7ptcV6ie3ZVPF6 (khảo sát chất lương đào tạo) và https://forms.gle/Q8rsj4TZHxz94s7Z6 (khảo sát chương trình đào tạo)

    - Thời gian thực hiện: Đến hết 28/4/2022.

    - Tài liệu kèm theo: Đường link về Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non https://drive.google.com/file/d/1ON8upFBgAeawL71qlIi2mFSjySSc36bR/view.

    Nhà trường cam kết mọi thông tin thu thập trong phiếu khảo sát chỉ được sử dụng cho mục đích rà soát, cập nhật Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non. Rất mong Quý trường tạo điều kiện giúp đỡ.

    Trân trọng cảm ơn!

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. HỒ CẢNH HẠNH