Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học/ tài liệu giảng dạy đã được nghiệm thu cấp trường năm học 2009 - 2010

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH/ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

 ĐÃ ĐƯỢC NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2009-2010

Stt

Tên đề tài / tài liệu giảng dạy*

Chủ nhiệm/ chủ biên

1

Áp dụng dạy học tích cực vào thực hành vật lý đại cương ở trường cao đẳng

CN. Lê Văn Huyên

2

Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên trong tổ chức dạy học giáo trình Sinh học Trường CĐSP BR - VT

ThS. Lê Thị Xuân Mai

3

Chương trình quản lý điểm theo đào tạo tín chỉ

ThS. Nguyễn Công Long

4

Tổ chức dạy học theo hình thức xemina môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

ThS. Nguyễn Văn Tráng

5

Nông thôn trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới

NCS. Bùi Quang Trường

6

Các di tích lịch sử, văn hóa và bảo tàng Việt Nam *

CN. Trần Thị Thanh Thủy

7

Tâm lý học du lịch *

ThS. Võ Thị Thanh

8

Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam *

CN. Nguyễn Thị Như Hiền

9

Tâm lý học xã hội *

CN. Đinh Thị Dậu

10

Khoa học môi trường *

CN.Văn Thị Thảo

11

Địa lý địa phương Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu *

ThS. Nguyễn Thị Lý &       ThS. Biền Thị Hoàng Anh