Đề cương bài giảng "LÝ LUẬN DẠY HỌC" dành cho hệ đào tạo Giáo viên THCS

Đề cương do GVC-Ths Nguyễn Thiện Thắng biên soạn.

LÝ LUẬN DẠY DỌC

(Dành cho hệ đào tạo GV THCS)

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA QUÁ TRÌNH DẠY HỌC

 1.1. Khái niệm quá trình dạy học (QTDH)

Là hoạt động chung giữa GV & HS trong đó GV đóng vai trò chủ đạo, HS đóng vai trò chủ động nhằm thực hiện những nhiệm vụ dạy học.

 

Hoạt động dạy

Hoạt động học

Chủ thể

GV

HS

Đối tượng

Hoạt động học của HS

Tri thức, kỹ năng, thái độ

Mục đích

Phát triển trí tuệ, nhân cách người học (biến đổi người học)

Nội dung

Hệ thống tri thức, kỹ năng kỹ xảo,..

Như bên + cách học, cách giải quyết vấn đề

Phương pháp

Kết hợp PP truyền thống và hiện đại

PP hoạt động nhận thức và PP tự học

 1.2. Bản chất của  QTDH

Là quá trình tổ chức hoạt động nhận thức của HS.

Vì:

- HĐ học là HĐ của HS. Thực chất là HĐ nhận thức (diễn ra theo QL nhận thức)

- Học, trong QTDH khác với học tự phát, vì có người hướng dẫn;

- Mục đích của học trong DH và mục đích của QTDH cơ bản trùng nhau./

........... Xin mời download Bài giảng chi tiết