Quy định về viết sáng kiến kinh nghiệm

 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số : 97 /CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 16 tháng 04 năm 2011

 

QUY ĐỊNH

Về viết sáng kiến kinh nghiệm

Để thống nhất và thuận lợi cho công tác đánh giá, xét duyệt các sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, viên chức hàng năm, nhà trường quy định việc viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) như sau:

- Trang bìa thể hiện được những thông tin cơ bản : Cơ quan, đơn vị phòng/ khoa/ tổ; tên tác giả; tên đề tài; tháng, năm hoàn thành)

- Trang ghi mục lục : theo quy định chung trong nghiên cứu khoa học.

- Về phông, cỡ chữ : cơ bản như quy định viết đề tài nghiên cứu khoa học.

- Nội dung bên trong được cấu trúc gồm 3 phần chính như sau:

A. Đặt vấn đề (Lý do chọn đề tài)

Phần này tác giả chủ yếu trình bày lý do chọn đề tài. Cụ thể tác giả cần trình bày được các ý chính sau đây:

- Nêu rõ hiện tượng (vấn đề) trong thực tiễn công tác, giảng dạy, giáo dục,...mà tác giả đã chọn để viết SKKN.

- Ý nghĩa và tác dụng (về mặt lý luận) của hiện tượng (vấn đề) đó trong công tác, giảng dạy, giáo dục, ....

- Những mâu thuẫn giữa thực trạng (có những bất hợp lý, có những điều cần cải tiến sửa đổi,...) với yêu cầu mới đòi hỏi phải được giải quyết.

Từ những ý đó, tác giả khẳng định lý do mình chọn vấn đề để viết SKKN.

B. Nội dung (Giải quyết vấn đề)

Đây là phần quan trọng, cốt lõi nhất của một SKKN, bao gồm 4 mục chính sau đây:

I. Cơ sở lý luận của vấn đề

 Trong mục này tác giả cần trình bày tóm tắt những lý luận, lý thuyết đã được tổng kết, bao gồm những khái niệm, những kiến thức cơ bản về vấn đề được chọn để viết SKKN. Đó chính là những cơ sở lý luận có tác dụng định hướng cho việc nghiên cứu, tìm kiếm những giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục những mâu thuẫn, khó khăn mà tác giả đã trình bày trong phần đặt vấn đề.

II. Thực trạng của vấn đề

 Những thuận lợi, khó khăn mà tác giả đã gặp phải trong vấn đề đã chọn để viết SKKN. Điều quan trọng trong phần này là mô tả, làm nổi bật những khó khăn, những mâu thuẫn mà tác giả đang tìm cách giải quyết, cải tiến.

III. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề

Trình bày trình tự những biện pháp, các bước cụ thể đã tiến hành để giải quyết những khó khăn, vấn đề gặp phải ở mục II, trong đó có nhận xét về vai trò, tác dụng, hiệu quả của từng biện pháp hoặc từng bước đó (làm nổi bật được những biện pháp, cách thức  mới được áp dụng)

IV. Hiệu quả của SKKN

 Trong mục này cần trình bày được các ý :

+ Đã áp dụng SKKN  trên cho đối tượng cụ thể nào ?

+ Trình bày rõ kết quả cụ thể khi áp dụng SKKN đó (có đối chiếu so sánh với kết quả khi tiến hành công việc theo cách cũ)

 Ghi chú :Việc đặt tiêu đề cụ thể cho các mục I, II, III, IV ở trên cần được cân nhắc, chọn lọc sao cho phù hợp với đề tài đã chọn và diễn đạt được nội dung chủ yếu mà tác giả muốn trình bày trong đề tài.

C. Kết luận

Thể hiện được các ý :

- Ý nghĩa của SKKN đối với công tác, giảng dạy, giáo dục, ... trong việc thực hiện các nhiệm vụ của người cán bộ, viên chức.

- Những nhận định chung của tác giả về việc áp dụng và khả năng phát triển của SKKN.

- Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ quá trình áp dụng SKKN của bản thân.

- Những ý kiến đề xuất đối với các đối tượng liên quan (tùy theo từng đề tài) đề áp dụng SKKN có hiệu quả.

DANH MỤC  TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Viết theo quy định làm đề tài nghiên cứu khoa học)

PHỤ LỤC (nếu có)

Nơi nhận:

- BGH

- Các phòng/khoa/tổ trực thuộc

- Website của trường

- Lưu p.nckh/skkn

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

ThS. Hồ Cảnh Hạnh