Biên chế năm học 2011- 2012

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 129/QĐ-CĐSP

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                     Bà Rịa,  ngày 10 tháng 06 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2011 – 2012

 
 
 


HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG CĐSP BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

- Căn cứ Quyết định số 4025/2000/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 02 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cấp trường Trung học Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu thành trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu; 

- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng trường Cao đẳng được qui định tại Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGD-ĐT ngày 28/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

       - Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính qui ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006; Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007; Quy chế đào tạo TCCN hệ chính qui ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 1/8/2007; của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Căn cứ chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên của Trường;

- Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2011 – 2012 trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu (đính kèm Khung kế hoạch ).

Điều 2. Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, các đơn vị liên quan, cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và sinh viên, học sinh trong toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, các PHT;

- Các Phòng, Khoa, Trung tâm, Đoàn TN, hội SV;

- BBT website;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

 

Hồ Cảnh Hạnh