Quy chế Đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường CĐSP BRVT

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY CHẾ

Đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao Đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

(Ban hành kèm theo Quyết định số 429  ngày 02 tháng 09 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Quy chế 43 về đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Quy chế này đã được điều chỉnh, bổ sung từ  quy chế năm học 2010 – 2011 để bắt đầu áp dụng từ năm học 2011 – 2012 trở đi)

Download Nội dung Quy chế.