Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2011 - 2012

 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số : 172 /KH-CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 24 tháng 09 năm 2011

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2011 - 2012

 

Kính gửi :  Các Phòng / khoa/ tổ trực thuộc

Phát huy những kết quả đã đạt được của cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2010 - 2011, năm nay nhà trường tiếp tục thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi đến các đơn vị để thông tin đến cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên với những nội dung cơ bản sau:

1. Tên cuộc thi:   THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

2. Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy - học một cách sáng tạo, hiện đại, tăng cường tính tính cực của người học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo nhu cầu xã hội;

- Bổ sung nguồn tài nguyên giáo dục mở phục vụ việc dạy và học trong nhà trường;

- Khuyến khích cán bộ, viên chức (CBVC)và học sinh, sinh viên (HSSV) tiếp cận công nghệ dạy và học hiện đại là e-Learning;

- Chia sẻ kinh nghiệm và cộng tác giữa các CBVC, HSSV trong nhà trường;

- Tôn vinh trí tuệ, công sức của CBVC và HSSV của nhà trường; 

            - Làm tiền đề, cơ sở lựa chọn đối tượng tham gia các cuộc thi ở cấp cao hơn.

3. Đối tượng dự thi:

- Cán bộ, viên chức đang công tác tại trường.

            - Học sinh sinh viên đang học tại các lớp Sư phạm của trường (có thể theo nhóm)

(Mỗi cá nhân / nhóm tham gia được quyền nộp tối đa 3 sản phẩm).

4. Yêu cầu và định hướng đối với sản phẩm dự thi

- Nội dung sản phẩm dự thi bám sát chương trình hiện hành của các môn học, cụ thể:

+ Đối với CBVC : Bài giảng thuộc một phần của môn học, học phần có trong chương trình đào tạo hiện hành của trường, với thời lượng giảng dạy từ 1 tiết đến 2 tiết.

+ Đối với HSSV : Bài giảng là bài dạy có trong chương trình hiện hành thuộc bậc học sẽ đi thực tập sư phạm, với thời lượng 1 tiết.

- Ngôn ngữ chính được sử dụng là tiếng Việt. Riêng giảng viên dạy Anh văn và SV chuyên ngoại ngữ được sử dụng tiếng Anh (nhưng phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo).

- Sản phẩm dự thi phải được tạo ra từ các công cụ tạo bài giảng, có khả năng tích hợp đa phương tiện truyền thông, tuân thủ một trong các chuẩn SCORM, AICC.

- Bài giảng có kèm các phần mềm hỗ trợ, bản hướng dẫn sử dụng.

- Nội dung chính xác, khoa học, bám sát thực tế; rõ ràng trong trích dẫn tài liệu.

- Sử dụng các kênh hình, chữ, màu sắc và âm thanh hợp lý.

- Thể hiện được tính tương tác trong dạy học, tránh độc giảng.

- Lời giảng được ghi âm rõ ràng, mạch lạc.

- Sản phẩm dự thi được lưu trên đĩa CD (có nhãn ghi rõ các thông tin về người dự thi và sản phẩm) bao gồm: bài giảng điện tử, bản thuyết minh, đề cương chi tiết môn học, lịch trình giảng dạy (của môn học), các phần mềm hỗ trợ (nếu có). Những văn bản kèm theo bài giảng có phông chữ Unicode, Time New Roman, cỡ chữ 13.

- Sản phẩm thể hiện được việc sử dụng linh hoạt các phần mềm ứng dụng vào dạy học (thể hiện sự tương tác giữa kênh chữ, kênh hình, âm thanh, màu sắc,....) phù hợp với tính chất chuyên môn của bài dạy, thuận lợi để chuyển giao công nghệ, góp phần tích cực vào việc cải tiến phương pháp dạy học, mang lại hiệu quả cao hơn khi sử dụng thiết kế đó so với các thiết kế khác để dạy học.

            - Khuyến khích các sản phẩm có thu hình bài giảng theo thiết kế dự thi để minh họa.

5. Nơi đăng ký và nộp sản phẩm: Phòng nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế.

6. Thời gian :

            - Đăng ký : Trước ngày 30/11/2011 (theo mẫu)

            - Nộp sản phẩm dự thi : Trước ngày 10/4/2012 .

            - Tổ chức chấm sơ khảo: từ ngày 15/4/2012 đến 25/4/2012.

            - Tổ chức chấm chung khảo: từ ngày 05/5/2012 đến 10/5/2012

            - Tổng kết và công bố giải thưởng cuộc thi: dịp 19/5/2012

6. Cơ cấu giải thưởng

            - 1 giải nhất: 5.000.000 đ;    

           - 2 giải nhì: mỗi giải 3.000.000 đ;

            - 2 giải 3: mỗi giải 1.500.000 đ;

- Một số giải khuyến khích: 500.000 đ / một giải.

Ngoài ra các sản phẩm đạt yêu cầu trở lên còn được tính giờ (30 tiết ) nghiên cứu khoa học (đối với CBVC).

Nơi nhận:

 - BGH

- Như kính gửi: Triển khai cho CBVC và HSSV.

- Website của trường

- Lưu p.nckh/skkn

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

ThS. Hồ Cảnh Hạnh

 

TRƯỜNG CAO ĐẢNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

MẪU ĐĂNG KÝ DỰ THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

 

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tổ / Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Khoa/phòng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tên sản phẩm dự thi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bộ môn / Học phần : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Giảng dạy cho các hệ đào tạo / lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Tên bài giảng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Thời lượng (mấy tiết) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tiết thứ bao nhiêu của kế hoạch thực hiện chương trình : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Xác nhận của đơn vị

 

Người đăng ký