Quy định Công tác cố vấn học tập tại Trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 
 
 


Số:                   /QĐ -CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 


Bà Rịa, ngày 10 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định Công tác cố vấn học tập
tại Trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng quy định tại điều 40, chương VI điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGD-ĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   Căn cứ Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;

          Theo đề nghị của Trưởng Phòng đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định Công tác cố vấn học tập tại Trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

          Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản ban hành trưc đây trái vi Quy định này đều bãi bỏ.

          Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa và các Cố vấn học tập chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 Download nội dung Quy định

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Giám hiệu;
- Website trường;
- Lưu:
Phòng Đào tạo.

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG