Hướng dẫn thực hiện quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2012

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 
 
 


Số: 58/HD – CĐSP

V/v xét tặng Danh hiệu NGND, NGƯT năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 


Bà Rịa, ngày 21 tháng 03 năm 2012

 

 

Hướng dẫn thực hiện quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng

danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2012

 
 
 


                      Kính gửi: Trưởng các Phòng, Khoa

 

        Để thực hiện tốt thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012 (Thông tư 07) của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông tư số 226/SGĐT–VP về việc Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) năm 2012, nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú theo các nội dung và kế hoạch nêu dưới đây:

 

I. QUY TRÌNH, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ

1. Cấp Phòng và cấp Khoa

      a) Giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm

          Trưởng các Phòng, Khoa thực hiện các công việc cụ thể sau đây:

       - Phổ biến tới toàn thể cán bộ viên chức của đơn vị về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT nêu trong Thông tư 07 và Luật Thi đua, Khen thưởng.

       - Tổ chức để cán bộ viên chức, Nhà giáo tự giới thiệu và giới thiệu công khai những người đủ tiêu chuẩn NGND, NGƯT, sau đó tổ chức cuộc họp toàn thể cán bộ viên chức của đơn vị để trao đổi thành tích và công lao đóng góp của từng Nhà giáo tự giới thiệu và được giới thiệu; đối chiếu với tiêu chuẩn NGND, NGƯT và bỏ phiếu tín nhiệm. Kiểm phiếu và công bố công khai kết quả kiểm phiếu tại đơn vị.

       - Trưởng các Phòng, Khoa đề nghị các Nhà giáo đạt từ 80% số phiếu tín nhiệm trở lên làm Hồ sơ (gồm bản Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT (mẫu 1.4) và Bản khai thành tích cá nhân (mẫu 2).

        - Thông báo để các Nhà giáo đã nghỉ hưu nhưng trước đây công tác tại đơn vị mình phụ trách và hiện nay là giảng viên cơ hữu tại các cơ sở ngoài công lập (làm công tác giảng dạy hoặc quản lý) biết và đăng ký xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT theo quy định.

        b) Báo cáo kết quả

         Trưởng các Phòng, Khoa gửi Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT về Phòng Tổ chức cán bộ trong ngày 02/04/2012; Hồ sơ đề nghị gồm:

- Công văn đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT (mẫu 1.1).

- Danh sách đề nghị (mẫu 1.2).

- Biên bản giới thiệu và kết quả bỏ phiếu tín nhiệm (mẫu 1.3.a).

- Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT (mẫu 1.4).

- Bản khai thành tích cá nhân (mẫu 2).

 

2. Cấp trường

        Hiệu trưởng ra quyết định Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT và quyết định thành lập Tổ Thư ký của Hội đồng; thực hiện việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT theo quy định nêu trong Thông tư 07 và công văn này.

 

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1) Từ 22/3 đến 02/04/2012

- Trường sao gửi văn bản và ra văn bản hướng dẫn.

- Trưởng các Phòng, Khoa và các Nhà giáo thực hiện các công việc nêu trên.

           - Trường Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT và Tổ Thư ký.

2) Ngày 03/04/2012

         Tổ Thư ký tập hợp kết quả bỏ phiếu tín nhiệm và hồ sơ của các nhà giáo được các

đơn vị tín nhiệm đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.

3) Ngày 04/04/2012

         Hội đồng nhà trường tổ chức họp để xem xét, trao đổi thành tích công lao của từng Nhà giáo; xem xét những ý kiến đóng góp, đánh giá của các cán bộ viên chức; đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu duyệt hồ sơ.

         Trên đây là hướng dẫn thực hiện việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2012 và kế hoạch tổ chức thực hiện; để xem thêm các thông tin chi tiết và lấy các biểu mẫu, đề nghị các đơn vị và các cá nhân vào trang web của trường www.cdspbrvt.edu.vn (mục Thông báo).

         Để kịp tiến độ thời gian xét ở các cấp, Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị  thực hiện việc giới thiệu, bỏ phiếu tín nhiệm và đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT theo đúng kế hoạch nêu trong công văn này.

 DOWNLOAD NỘI DUNG CHI TIẾT

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hội Cựu giáo chức trường (để phối hợp thực hiện);

- Lưu: VT, TCCB.

 

     KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Phan Thế Hải