1. Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2012, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội thảo khoa học Phương pháp học tập của sinh viên. Xem tiếp...

  2. Sáng ngày 26 tháng 11 năm 2011, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị khoa học đánh giá một năm đào tạo tín chỉ.

    Xem tiếp...