1.       Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần II họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian Hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày 22 đến 25/3/1961 tại Hà Nội) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn. Xem tiếp...

  2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam Năm 2011 với một số sự kiện trọng đại: Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc lần thứ XI, "Năm thanh niên 2011", 61 năm Ngày Học sinh - Sinh viên (9/1/1950 - 9/1/2011).
    Xem tiếp...

  3. Đại hội đại biểu Đoàn trường CĐSP BR – VT diễn ra ngày 19/12/2010 trong một không khí vui tươi, đầy ý nghĩa –  là một ngày hội lớn của sinh viên, với sự có mặt của 173 đại biểu đại diện cho 2783 đoàn viên thanh niên Xem tiếp...