1. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và trân trọng kính mời các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp tham dự Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ”

    Xem tiếp...

  2. Chủ đề "Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các thập niên đầu của thế kỷ 21"

    Xem tiếp...