Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Tin tức hoạt động
 Danh mục nội dung các vấn đề nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017
 Cập nhập ngày 29/8/2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

 Số : 187/TB-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa, ngày     tháng 8 năm 2016

 

 

DANH MỤC

NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NĂM HỌC 2016-2017

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học của trường cao đẳng, tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh - sinh viên của trường lựa chọn vấn đề nghiên cứu, viết giáo trình/tài liệu giảng dạy và sáng kiến trong năm học 2016 - 2017, nhà trường thông tin  đến các đơn vị cụ thể như sau:

1. Mục đích

Nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường, gắn chặt hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học với việc cải tiến phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý của nhà trường phù hợp với đào tạo theo học chế tín chỉ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong xu hướng hội nhập và thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Những vấn đề cần tập trung nghiên cứu

2.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

* Cấp nhà nước và cấp bộ

            Thực hiện Thông tư số 08/2015/TT-BKHCN ngày 05/5/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020.

 * Cấp tỉnh

           Thực hiện thông báo số 05/TB-SKHCN ngày 22 tháng 02 năm 2016 “về việc đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, dự án sản xuất thử của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017” của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

* Cấp trường

- Nghiên cứu nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học ở trường cao đẳng theo hướng đa ngành.

- Nghiên cứu để tiếp tục cải tiến nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

- Nghiên cứu việc sử dụng và phát huy hiệu quả của trang thiết bị dạy học.           

- Nghiên cứu viết các chương trình (phần mềm) ứng dụng phục vụ giảng dạy và công tác quản lý trong trường.

- Nghiên cứu việc cải tiến phương pháp học tập, rèn luyện của học sinh - sinh viên. Gắn việc học tập tri thức với việc rèn luyện kỹ năng, thái độ nghề nghiệp và kỹ năng sống.

- Nghiên cứu đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên tiếp cận theo hướng đánh giá năng lực.

- Nghiên cứu xây dựng Mô hình Ký túc xá tự quản của sinh viên CĐSP BR-VT.

- Nghiên cứu xây dựng nội dung, biện pháp quản lý và nâng cao chất lượng các hoạt động ngoài giờ của sinh viên nội trú trường CĐSP BR - VT.

- Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thi đua thường kỳ đối với cán bộ, giảng viên, viên chức và HS-SV của trường.

- Nghiên cứu các vấn đề xã hội có liên quan đến hoạt động của nhà trường và đời sống của HS, SV trong trường.

2.2. Sáng kiến kinh nghiệm

      Viết sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lý như: Quản lý cán bộ; quản lý học sinh-sinh viên; quản lý giờ dạy của giảng viên, giờ học của sinh viên; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; công tác cố vấn học tập; quản lý thi; quản lý công tác đoàn thể.

       Viết sáng kiến về công tác giảng dạy, giáo dục, hoạt động chuyên môn ...

2.3. Tài liệu giảng dạy, giáo trình điện tử

- Tiếp tục nghiên cứu để biên soạn tài liệu giảng dạy cho các bộ môn thuộc các ngành đào tạo mới của trường hoặc các môn tài liệu đã lạc hậu không còn phù hợp.

- Nghiên cứu viết giáo trình điện tử của trường CĐSP BR-VT (theo môn học).

3. Hình thức nghiên cứu, thủ tục đăng ký, xét duyệt và nghiệm thu

3.1. Hình thức nghiên cứu, thủ tục đăng ký, xét duyệt và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu giảng dạy

      Cơ bản thực hiện theo văn bản số 265/CĐSP, ngày 28 tháng 8 năm 2008, Quy định về quy trình, thủ tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, biên soạn giáo trình/tài liệu giảng dạy và viết sáng kiến kinh nghiệm của Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu.

 3.2. Hình thức nghiên cứu, thủ tục đăng ký, xét duyệt và nghiệm thu sáng kiến cấp trường

Thời gian đăng ký và nghiệm thu xem mục 4 của văn bản này.

Thực hiện theo công văn số 31/SGDĐT-VP ngày 12 tháng 01  năm 2016 của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn công tác sáng kiến phục vụ Thi đua, khen thưởng. Cụ thể các bước thực hiện:

a) Cá nhân:

- Lựa chọn giải pháp để đăng ký viết báo cáo kết quả sáng kiến (đăng ký cho khoa/phòng và thông báo cho tổ chuyên môn);

- Xây dựng đề cương báo cáo kết quả sáng kiến và thông qua tổ chuyên môn để góp ý, hoàn chỉnh đề cương báo cáo;

- Viết báo cáo kết quả sáng kiến;

- Nộp hồ sơ (Sáng kiến nhân bản thành 6 bộ + đơn đề nghị công nhận sáng kiến) cho tổ chuyên môn sau khi được tổ nhận xét đánh giá .

b) Tổ chuyên môn:

- Tổ chức thẩm định sáng kiến của các thành viên trong tổ;

- Góp ý, chỉnh sửa thêm (nếu có);

- Lựa chọn các sáng kiến đạt yêu cầu gửi Hội đồng khoa học trường kèm theo cả biên bản đánh giá để xét duyệt (cô Ngô Thị Lan Anh phòng NCKH&QHQT thay mặt Hội đồng khoa học trường tiếp nhận sáng kiến và biên bản đánh giá sáng kiến các tổ gửi lên).

Lưu ý: không kể tác giả, có ít nhất 03 thành viên của tổ chuyên môn mới tổ chức đánh giá; tổ chuyên môn biên chế không đủ 4 người trở lên thì gửi thẳng sáng kiến của tác giả lên Hội đồng khoa học nhà trường để đánh giá.

c) Hội đồng khoa học trường:

Tổ chức đánh giá xếp loại và lựa chọn những sáng kiến đạt yêu cầu, thực sự mang lại lợi ích thiết thực và có tầm ảnh hưởng trong toàn trường, ngành và phạm vị rộng hơn để đề nghị lên Hội đồng khoa học cấp trên xem xét, công nhận cấp cơ sở, cấp tỉnh.

4. Thời gian

           Thời gian thực hiện theo bảng dưới đây: 

TT

Nội dung

Thời gian

Thực hiện/Phụ trách

Nơi nhận hồ sơ

Ghi chú

1

Sáng

kiến

Đăng ký

Trước 16/9/2016

Khoa/phòng

P.NCKH

Xem mẫu

Bảo vệ đề cương

Từ 27/9/2016 đến 08/10/2016

Tổ chuyên môn

P.NCKH

 

Hoàn chỉnh

Trước 07/01/2017

Tác giả

Tổ chuyên môn

Tác giả nhân bản SK ít nhất 3 bản để nộp

Nghiệm thu tại:

Tổ CM

16/01/2017 đến 21/01/2017

Tổ chuyên môn

P.NCKH

Hồ sơ nộp xem mục 3.2 văn bản này

Trường

28/02/2017 đến 09/3/2017

Hội đồng khoa học

P.NCKH

 

Gửi về sở GD&ĐT

10/3/2017 đến 15/3/2017

Hội đồng khoa học

Ban thi đua sở GD&ĐT

 

2

Đề tài/

TLGD

Đăng ký

Trước 16/9/2016

Khoa/phòng

P.NCKH

Xem mẫu

Bảo vệ đề cương

04/10/2016 đến 04/11/2016

Hội đồng khoa học

P.NCKH

 

Hoàn chỉnh và nộp về hộ đồng khoa học

Trước 30/4/2017

Tác giả

P.NCKH

Đề tài nhân bản thành 5 bản để nộp

Nghiệm thu

08/5/2017 đến 31/5/2017

Hội đồng khoa học

P.NCKH

 

           Trên đây là những vấn đề cơ bản để định hướng cho công tác nghiên cứu khoa học, viết giáo trình/tài liệu giảng dạy, sáng kiến. Yêu cầu trưởng các đơn vị tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên (đối với các khoa) trong đơn vị về nội dung văn bản này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì chưa rõ thì liên hệ Phòng NCKH & QHQT để được giải thích thêm.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;  

- Trưởng các đơn vị (triển khai);      

- Lưu: P.HC, P.NCKH.              

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Xin tải về mẫu đăng ký tại đây


Các tin khác
   DANH MỤC NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2017-2018
   Kế hoạch triển khai công tác Hội giảng cấp tổ, khoa và cấp trường năm học 2017 – 2018
   KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017
   Kế hoạch bảo vệ đề cương NCKH và tài liệu giảng dạy cấp trường năm học 2016-2017
   Thông báo mời viết bài đăng Nội san số 9
   Kế hoạch triển khai công tác Hội giảng cấp tổ, khoa và Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017
   "Thông tư 30" ở Úc khác với Việt Nam như thế nào?
   Qui định thể lệ cuộc thi cấp trường Thiết kế bài giảng e-learning năm học 2016-2017
   Thông báo: Về việc mời viết bài đăng Nội san số 8 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC “Phòng, chống bạo lực học đường trong bối cảnh hiện nay - Thực trạng và giải pháp”
   Kế hoạch hội giảng cấp trường năm học 2015-2016
   Thông báo số 1: Hội thảo khoa học “Đổi mới công tác đào tạo ở các trường cao đẳng, đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế”
   Về việc mời viết bài đăng Nội san số 7 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
   Kế hoạch bảo vệ đề cương nghiên cứu khoa học và tài liệu giảng day cấp trường năm học 2015 - 2016
   Thông báo: Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc "Tâm lý học và giáo dục học với phát triển phẩm chất và năng lực người học"
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768