Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Thông tin đào tạo
 Thông báo: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu”
 Cập nhập ngày 6/3/2017

SỞ GD VÀ ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số: 60 /QĐ-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 03 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu”

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng quy định tại Điều 11, Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT – BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT;

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-CĐSP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu” ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-CĐSP ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ tình hình thực tế việc thực hiện Quy chế đào tạo của sinh viên trong thời gian qua, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu” ban hành kèm theo Quyết định số 246/QĐ-CĐSP ngày 29 tháng 8 năm 2013 được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 318/QĐ-CĐSP ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

         1. Bổ sung khoản 5 vào Điều 19 như sau:

5.  Điều kiện dự thi kết thúc học phần

a) Sinh viên được dự thi kết thúc học phần khi bảo đảm các điều kiện sau:

- Tham dự ít nhất 80% thời gian lên lớp lý thuyết, thực hiện đầy đủ các bài thực hành, thực tập và các yêu cầu của học phần được quy định trong đề cương chi tiết của học phần;

Giảng viên giảng dạy học phần quyết định những sinh viên nào không đủ điều kiện trên (ghi rõ trong bảng điểm thành phần khi nộp cho khoa sau khi công khai cho sinh viên biết trong buổi học cuối cùng của học phần).

- Không trong thời gian bị kỷ luật từ đình chỉ học tập trở lên hoặc vi phạm kỷ luật khác theo quy định của pháp luật.

b) Các trường hợp đặc biệt khác (tai nạn, đi thực tập nước ngoài, học hai ngành,...) Hiệu trưởng sẽ xem xét và quyết định cụ thể từng trường hợp.

2. Khoản 5 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

5. Số lần sinh viên được dự thi: 

Nhà trường chỉ tổ chức một lần thi kết thúc học phần ở cuối mỗi học kỳ cho những sinh viên thỏa mãn những điều kiện ghi ở Khoản 5 của Điều 19.

Những sinh viên chưa đạt điểm học phần thì phải học lại và đóng lệ phí theo quy định; không được bảo lưu điểm, thời gian học tập của học phần lần học trước đó; được bố trí thi vào thời điểm thích hợp sau khi đã học và đạt các điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 5 của Điều 19.

            Trường hợp sinh viên đủ điều kiện dự thi nhưng vắng thi vì lý do đặc biệt phải có đơn trình bày (kèm theo minh chứng) được Trưởng khoa xác nhận thì Hiệu trưởng xem xét miễn học lại nhưng vẫn phải thi cùng đợt với những trường hợp khác.

Trường hợp không còn học phần bắt buộc do điều chỉnh chương trình hoặc đối với học phần tự chọn, nhà trường có thể bố trí cho sinh viên học học phần khác thay thế trên cơ sở phù hợp với mục tiêu của ngành đào tạo.

Sinh viên học lại phải đăng ký theo quy định.

Điều 2. Quyết định này được thực hiện từ học kỳ II năm học 2016 – 2017. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

 Điều 3. Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, các đơn vị liên quan, cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và sinh viên hệ cao đẳng trong toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, các PHT;
- Như điều 3;
- Website nhà trường;
- Lưu: ĐT, HC.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

 

TS. Hồ Cảnh Hạnh


Các tin khác
   Bảng điểm tổng hợp - 12F
   Thông báo mở lớp ôn tập tiếng Anh để thi chứng chỉ đầu ra dành cho HSSV chính quy chưa được công nhận tốt nghiệp
   Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện điểm dành cho HSSV chính quy chưa được công nhận tốt nghiệp - tháng 11/2017
   Quyết định hủy kết quả học tập của sinh viên, học sinh hệ chính quy
   Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 cho sinh viên, học sinh hệ chính quy
   Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 và kế hoạch xét tốt nghiệp hệ Trung cấp - năm 2017
   Kết quả xét điều kiện công nhận tốt nghiệp tháng 10 - 2017 (xét tạm)
   Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản - Khóa thi ngày 24/9/2017
   Kết quả xếp lớp Anh văn 1 - Khóa 21 và Anh văn cơ bản 1 - Khóa 43
   Kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào lần 1 - tháng 9/2017
   Thông báo: V/v nhận chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ để xét duyệt tốt nghiệp lần 2 - tháng 10/2017
   Kế hoạch thi nội dung tuần giáo dục công dân CĐ K.21 và TC K.43 - Năm học 2017 - 2018
   Danh sách CB coi thi Tiếng Anh đầu vào năm 2017
   Danh sách học sinh - sinh viên dự thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào năm 2017 (Khóa 21 CĐ không chuyên và khóa 43 TC)
   Thông báo: Kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho học sinh, sinh viên không chuyên Anh hệ chính quy khóa 42, 43 (hệ Trung cấp) và khóa 20, 21 (hệ Cao đẳng)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768