Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Thông báo
 Kế hoạch đánh giá phân loại cán bộ, viên chức năm học 2016-2017
 Cập nhập ngày 11/5/2017

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

Số:  120 /KH-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà  Rịa, ngày 11 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2016 - 2017

 

- Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15 tháng 1 năm 2010;

- Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

- Căn cứ Hướng dẫn số 9855/HD.UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm trong các cơ quan hành chính, các cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

           Để đảm bảo thời gian báo cáo kết quả đánh giá viên chức về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhà trường thông báo và yêu cầu các đơn vị tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2016 – 2017 như sau:

1. Quy trình đánh giá, phân loại viên chức

        + Cá nhân tự nhận xét, đánh giá (theo mẫu);

+ Họp đơn vị để góp ý, bỏ phiếu kín xếp loại viên chức theo 4 loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.

        + Trưởng đơn vị ghi ý kiến của tập thể và ý kiến nhận xét của lãnh đạo đơn vị đối với viên chức;

        + Hiệu trưởng đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức và người lao động.

2. Nội dung đánh giá, xếp loại

2.1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây: 

           a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

           b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

           c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

           d) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

           đ) Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Ø Riêng đối với viên chức là lãnh đạo, quản lý có thêm các tiêu chí:

+ Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;

+ Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

+ Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.

 ØTrường hợp các viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng: phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, đúng tiến độ, không vi phạm các quy định tại các cơ sở đào tạo.

2.2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây: 

           a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

           b) Các tiêu chí quy định tại Điểm b, c, d ở mục 2.1.

Ø Riêng đối với viên chức là lãnh đạo, quản lý có thêm tiêu chí:

 + Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;

+ Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

+ Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, bảo đảm tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.

Ø Trường hợp các viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng: phải hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, đúng tiến độ, không vi phạm các quy định tại các cơ sở đào tạo.

2.3. Hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây: 

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

b) Các tiêu chí quy định tại Điểm b, c, d ở mục 2.1.

Ø Riêng đối với viên chức là lãnh đạo, quản lý có thêm tiêu chí:

+ Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

+ Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.

Ø Trường hợp các viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng: phải hoàn thành nhiệm vụ học tập, đúng tiến độ, không vi phạm các quy định tại các cơ sở đào tạo.

 

2.4. Không hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ nếu có một trong những tiêu chí sau đây:

a) Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

b) Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;

d) Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ;

đ) Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;

e) Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị;

g) Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị;

h) Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật.

Ø Riêng đối với viên chức lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

           + Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;

           + Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật;

           + Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc.

Ø Trường hợp các viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng: không hoàn thành nhiệm vụ học tập hoặc vi phạm các quy định tại các cơ sở đào tạo.

  1. Các đơn vị tổng hợp, gửi kết quả đánh giá, phân loại viên chức của đơn vị; biên bản họp đơn vị; các biểu mẫu gửi về phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 23/5/2017           

 

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG   

- Sở GD&DT (b/c);

- Các đơn vị trực thuộc (t/h);                                                                  (đã ký)

- Lưu: VT, TC-HC/Kh.

                                                                                               TS. HỒ CẢNH HẠNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các tin khác
   Thông báo về việc mời viết bài đăng Bản tin khoa học số 1 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
   Thông báo đăng ký tham gia đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài
   Thông báo V/v đấu thầu giữ xe tại trường Cao đẳng Sư phạm BRVT
   Thông báo V/v Khai giảng và phát bằng tốt nghiệp năm 2017
   Kế hoạch triển khai công tác Hội giảng cấp tổ, khoa và cấp trường năm học 2017 – 2018
   DANH MỤC NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2017-2018
   Thông báo V/v trao học bổng khuyến học năm 2017
   Thông báo: Kế hoạch thi tốt nghiệp trung cấp lần 2 khóa 41
   Tuần sinh hoạt công dân - HSSV - Năm học 2017-2018
   Thông báo V/v sắp xếp chỗ ở nội trú cho HSSV Khóa 19CĐ, 20CĐ & Khóa 42TC năm học 2017-2018
   Thông báo V/v mời viết bài đăng Nội san số 10 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
   Hướng dẫn kê khai giờ dạy, giờ nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn khác năm học 2016 - 2017
   Kết quả kỳ thi chứng chỉ quốc gia tiếng Anh trình độ A và B - Khóa thi ngày 14.05.2017
   Thông báo khai giảng khóa ôn thi Ngoại ngữ và Tin học - 12/6/2017
   Thông báo về việc thi Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để xét chuẩn đầu ra và cấp giấy chứng nhận
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768