Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Thông tin đào tạo
 Kế hoạch kết thúc năm học 2016-2017 và bắt đầu năm học mới 2017-2018
 Cập nhập ngày 16/5/2017

SỞ GD VÀ ĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

Số:  127 /CĐSP-ĐT

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 15 tháng 5 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

KẾT THÚC NĂM HỌC 2016 – 2017

VÀ BẮT ĐẦU NĂM HỌC MỚI 2017–2018

 

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

         Trên cơ sở Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017, nhà trường thông báo kế hoạch kết thúc năm học 2016 – 2017 và thời gian bắt đầu năm học mới 2017 – 2018 của các hệ đào tạo như sau:

A. HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

 1. Khóa 18

 1.1. Học lại và học cải thiện điểm

- Đợt 1: Đã triển khai học từ ngày 08/5/2017 đến ngày 27/5/2017, dự kiến thi trong tuần từ ngày 05/6/2017 đến 10/6/2017 để kịp xét công nhận tốt nghiệp đợt 1.

- Đợt 2 (nếu có): Học từ ngày 26/6/2017 đến 29/7/2017. Lịch thi sẽ thông báo sau.

1.2. Sinh hoạt lớp và bàn giao các loại tài sản mượn của trường: Hoàn thành trước ngày 26/5/2017 (các sinh viên học lại, thi lại sẽ trả sau). Sinh viên được nghỉ hè từ 29/5/2017, chờ xét công nhận tốt nghiệp.

Đối với các SV có đăng ký thi Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để xét chuẩn đầu ra và xét công nhận tốt nghiệp thì thực hiện theo các thông báo đã ban hành (Tiếng Anh thi ngày 28/5/2017; Tin học thi ngày 04/6/2017). Muốn biết thêm chi tiết, liên hệ Khoa Ngoại ngữ và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Các SV đã có Chứng chỉ ngoại ngữ và Tin học (theo quy định) thì nộp về P. Đào tạo (phòng 201 khu C – Cô Bích Mai nhận) trước ngày 09/6/2017.

1.3. Xét công nhận tốt nghiệp

- Đợt 1: Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 24/6/2017.

- Đợt 2: Từ ngày 9/10/2017 đến ngày 14/10/2017.

1.4. Lễ tốt nghiệp: Dự kiến tổ chức vào dịp Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018. Kế hoạch cụ thể sẽ được thông báo trên Website của trường.

 2. Khóa 41

2.1. Học lại và học cải thiện điểm

- Đợt 1: Đã triển khai học từ ngày 08/5/2017 đến ngày 10/6/2017, dự kiến thi trong tuần từ ngày 19/6/2017 đến 24/6/2017 để kịp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt 1.

- Đợt 2 (nếu có): Học từ ngày 10/7/2017 đến 29/7/2017. Lịch thi sẽ thông báo sau.

Đối với các HS có đăng ký thi Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để xét chuẩn đầu ra và xét công nhận tốt nghiệp thì thực hiện theo các thông báo đã ban hành (Tiếng Anh thi ngày 28/5/2017; Tin học thi ngày 04/6/2017). Muốn biết thêm chi tiết, liên hệ Khoa Ngoại ngữ và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Các HS đã có Chứng chỉ ngoại ngữ và Tin học (theo quy định) thì nộp về P. Đào tạo (phòng 201 khu C – Cô Bích Mai nhận) trước ngày 16/6/2017.

2.2. Sinh hoạt lớp và bàn giao các loại tài sản mượn của trường: Từ ngày 08/7/2017 đến ngày 12/7/2017. Sau đó nghỉ hè.

2.3. Thi tốt nghiệp

- Lần 1: Vào các ngày 06 và 07/7/2017.

- Lần 2 (nếu có): Vào các ngày 05 và 06/10/2017.

2.4. Xét công nhận tốt nghiệp

 - Đợt 1: Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 15/7/2017.

 - Đợt 2: Từ ngày 9/10/2017 đến ngày 14/10/2017.

2.5. Lễ tốt nghiệp: Tổ chức cùng với khóa 18.

3. Khóa 19

3.1. Học lại, học cải thiện điểm: Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 15/7/2017 và dự kiến thi trong tuần từ ngày 24/7/2017 đến 29/7/2017.

3.2. Lao động, tổ chức sinh hoạt lớp: Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 24/6/2017.

3.3. Nghỉ hè: Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 05/8/2017 (đối với những SV không học lại/học cải thiện điểm).

3.4. Vào năm học mới 2017 – 2018

- Tuần học chính trị đầu năm: Từ ngày 7/8/2017 đến ngày 12/8/2017.

- Học văn hóa (tuần 1): Từ ngày 14/8/2017.

4.  Khóa 20

4.1. Học lại và học cải thiện điểm: Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 22/7/2017 và dự kiến thi trong tuần từ ngày 31/7/2017 đến 05/8/2017.

4.2.Lao động, sinh hoạt lớp: Sau khi thi học kỳ II cho đến ngày 30/6/2017.

4.3. Nghỉ hè: Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 12/8/2017.

4.4. Vào năm học mới 2017 – 2018

- Tuần học chính trị đầu năm: Từ ngày 14/8/2017 đến 19/8/2017.

- Học văn hóa (tuần 1): Từ ngày 21/8/2017.

5. Khóa 42 (trung cấp)

5.1. Học GDQP – AN: Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 14/7/2017.

5.2. Học lại và học cải thiện điểm: Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 29/7/2017 và dự kiến thi trong tuần từ ngày 07/8/2017 đến 12/8/2017.

5.3. Lao động, sinh hoạt lớp: Sau khi học GDQP - AN cho đến 18/7/2017.

5.4. Nghỉ hè: Từ ngày 19/7/2017 đến ngày 12/8/2017.

5.5. Vào năm học mới 2017 – 2018

- Tuần học chính trị đầu năm: Từ ngày 14/8/2017 đến 19/8/2017.

- Học văn hóa (tuần 1): Từ ngày 21/8/2017.

6. Các lớp đại học sư phạm (Toán học và Ngữ văn)

        - Thực hiện lịch thi các môn như đã thông báo.

        - Lịch học lại các môn còn nợ theo kế hoạch của Trường ĐHSP TP.Hồ Chí Minh.

        - Nhà trường sẽ có thông báo riêng cho hai lớp về các kế hoạch tiếp theo.

        - Lễ tốt nghiệp: Cùng với khóa 18.

7.  Hoạt động hè

Sinh viên có nguyện vọng tham gia các hoạt động hè, liên hệ với Đoàn trường và Hội sinh viên nhà trường để biết thêm chi tiết.

8. Việc tổ chức học lại và đăng ký học cho học kỳ sau

Xem chi tiết trên Website của trường hoặc bảng tin Phòng Đào tạo.

Lưu ý: Việc đăng ký môn học của sinh viên hệ Cao đẳng đào tạo theo hệ thống tín chỉ được thực hiện trực tiếp trên phần mềm đào tạo. Nếu đăng ký không được thì sinh viên liên hệ cô Tiền Tú Anh, phòng Đào tạo (ĐT: 0904141206) để được hướng dẫn.

B. HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC: Có kế hoạch riêng.

Nhận kế hoạch này, các đơn vị triển khai kịp thời cho cán bộ - viên chức và học sinh, sinh viên liên quan được biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Các Phòng/khoa (để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu: ĐT, HC.

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. Phan Thế Hải

                                      


Các tin khác
   Bảng điểm tổng hợp - 12F
   Thông báo mở lớp ôn tập tiếng Anh để thi chứng chỉ đầu ra dành cho HSSV chính quy chưa được công nhận tốt nghiệp
   Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện điểm dành cho HSSV chính quy chưa được công nhận tốt nghiệp - tháng 11/2017
   Quyết định hủy kết quả học tập của sinh viên, học sinh hệ chính quy
   Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 cho sinh viên, học sinh hệ chính quy
   Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 và kế hoạch xét tốt nghiệp hệ Trung cấp - năm 2017
   Kết quả xét điều kiện công nhận tốt nghiệp tháng 10 - 2017 (xét tạm)
   Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản - Khóa thi ngày 24/9/2017
   Kết quả xếp lớp Anh văn 1 - Khóa 21 và Anh văn cơ bản 1 - Khóa 43
   Kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào lần 1 - tháng 9/2017
   Thông báo: V/v nhận chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ để xét duyệt tốt nghiệp lần 2 - tháng 10/2017
   Kế hoạch thi nội dung tuần giáo dục công dân CĐ K.21 và TC K.43 - Năm học 2017 - 2018
   Danh sách CB coi thi Tiếng Anh đầu vào năm 2017
   Danh sách học sinh - sinh viên dự thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào năm 2017 (Khóa 21 CĐ không chuyên và khóa 43 TC)
   Thông báo: Kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho học sinh, sinh viên không chuyên Anh hệ chính quy khóa 42, 43 (hệ Trung cấp) và khóa 20, 21 (hệ Cao đẳng)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768