• Ban giám hiệu

     

Rector

 Dr. Hồ Cảnh Hạnh

Party secretary of school

Phone: (064) 3828998
Mobi:  
Email: hocanhhanh.c52@moet.edu.vn
     

Vice Rector  
Dr. Phan Thế Hải 
 
Charge of Training

Phone: (064)3736583
Mobi:  
Email: Haikien2004@yahoo.com.vn
     

Vice Rector  
MA. Nguyễn Xuân Dũng 
 

Phone: (064) 3825275
Mobi:  
Email: nguyenxuandung.c52@moet.edu.vn