(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 QĐ v/v Công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp trường năm học 2013-2014
11/02/2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Số :            /QĐ-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 01  năm 2014

 

QUYT ĐỊNH

V/v công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp trường năm học 2013-2014

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng quy định tại Điều 40, chương VI, Điều lệ trường Cao đẳng, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT – BGD & ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT;

Căn cứ quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 của UBND tỉnh ban hành Qui định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu;

Căn cứ công văn số: 1482/SGDĐT-VP, ngày 30 tháng 11  năm 2012, của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn công tác sáng kiến kinh nghiệm và đề tài nghiên cứu khoa học;

Căn cứ vào biên bản, phiếu chấm điểm sáng kiến kinh nghiệm của các hội đồng nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm cấp trường năm học 2013 – 2014;

Theo đề nghị của trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận 29 sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giảng viên và viên chức năm học 2013 – 2014 (có danh sách đính kèm)

Điều 2. Các tác giả của sáng kiến kinh nghiệm được sử dụng kết quả (sản phẩm) của mình để xét thi đua, tính giờ nghiên cứu khoa học và được hỗ trợ kinh phí theo qui định tại qui chế chi tiêu nội bộ.

Điều 3. Các tập thể, cá nhân có tên ở điều 1 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                          HIỆU TRƯỞNG

- Hội đồng sáng kiến Sở GD&ĐT;                        

- Các phòng/khoa

- Như điều 1;

- Lưu: P.HC và  P.nckh.

 

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA-VŨNG TÀU

NĂM HỌC 2013-2014

 

STT

Tên

Tác giả (4)

1

Khai thác ứng dụng Google Drive trong công việc và giảng dạy

Tiền Tú Anh

2

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác HS-SV trường CĐSP BR-VT

Lê Thị Kim Chi

3

Xây dựng qui chế quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Nguyễn Xuân Dũng

4

Thiết lập và thực hiện cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm với các đơn vị liên quan trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

Hồ Cảnh Hạnh

5

Quản lý đổi mới chương trình giảng dạy tiếng Anh ở TT. Ngoại ngữ- Tin học theo hướng tiếp cận cách đánh giá theo khung tham chiếu Châu Âu

Trần Thanh Hoàng

6

Một số kinh nghiệm về quản lý điểm cho SV hệ cao đẳng đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường CĐSP BR_VT

Hồ Thị Liễu

7

Công tác thực hiện dự toán chi thường xuyên

Đào Thị Tuyết Minh

8

Một số điều chỉnh trong công tác tổ chức thực tập sư phạm của trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Nguyễn Thiện Thắng

9

Trò chơi : giải pháp giúpgiáo viên tiếng Anh cấp tiểu học dạy từ vựng theo đường hướng giao tiếp (CLT)

Nguyễn T.Thanh Diệu

10

Nâng cao tính tích cực học tập môn tâm lý học thông qua việc sử dụng vi deo trong dạy học

Trần Thu Hiền

11

Biện pháp rèn luyện kỹ năng giao tiếp sư phạm thông qua thực hiện tiểu phẩm cho sinh viên trường CĐ Sp BR-VT

Phạm Văn Hiếu

12

Đổi mới phương pháp, nội dung giảng dạy môn GDTC tại trường CĐ SP BR-VT

Phạm Phi Hùng

13

Phát huy khả năng sáng tạo cho sinh viên trong việc biên soạn bài múa cho trẻ MN

Võ Thị Hoài Hương

14

Hướng dẫn SV vận dụng công thức Toán học để giải một số dạng bài tập sinh học SH

Lê Thị Xuân Mai

15

Biện pháp nâng cao kỹ năng Giao tiếp cho sinh viên ngành kinh tế và quản lý kinh doanh

Phùng Thị Sinh

16

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học môn Giáo dục kỹ năng sống ở trường CĐSP BR-VT

Nguyễn Chí Tăng

17

Sử dụng bảng chân trị rút gọn và phương pháp hợp giải chứng minh phán đoán phức trong môn logic học

Nguyễn T.Thanh Thủy

18

Kinh nghiệm hướng dẫn sinh viên tự học môn lý luận chính trị ở trường CĐSP BR-VT

Nguyễn Văn Tráng

19

Sử dụng phương tiện dạy học hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường CĐSP BR-VT

Lê Thị Trung

20

Một số biện pháp giúp SV tổ chức trò chơi học tập nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi

Nguyễn T.Thu Vân

21

Đọc từ góc nhìn của một nhà văn - một cách hay để giúp sinh viên nâng cao kỹ năng viết

Lê Thị Xuân Vũ

22

Giáo dục nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả công việc chung của mọi người

Đặng Minh Quang

23

Một số đề xuất nhằm nâng cao nhận thức của HS,SV về vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong giai đoạn hiện nay

Hồ Viết Chiến

24

Tích hợp giáo dục KNS cho sinh viên qua dạy Truyện Kiều của Nguyễn Du

Bùi Quang Trường

25

Biện pháp định hướng cho sinh viên xây dựng một tình yêu trong sáng, lành mạnh

Võ Thị Thanh

26

Một số biện pháp về quản lý hồ sơ, tài liệu tại chi bộ Hành chính

Nguyễn Thị Hồng Tình

27

Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động phong trào của công đoàn cơ sở

Hoàng Thị Ban

28

Một số vắn đề cần quan tâm trong việc sử dụng Internet của đoàn viên thanh niên trường CĐSP BR-VT

Nguyễn Đăng Lực

29

Hệ thống bài tập viết công thức cấu tạo trong hóa vô cơ

Lê Hữu Trinh

 


 QĐ v/v Công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp trường năm học 2013-2014
11/02/2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Số :            /QĐ-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 01  năm 2014

 

QUYT ĐỊNH

V/v công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp trường năm học 2013-2014

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng quy định tại Điều 40, chương VI, Điều lệ trường Cao đẳng, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT – BGD & ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT;

Căn cứ quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 của UBND tỉnh ban hành Qui định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu;

Căn cứ công văn số: 1482/SGDĐT-VP, ngày 30 tháng 11  năm 2012, của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn công tác sáng kiến kinh nghiệm và đề tài nghiên cứu khoa học;

Căn cứ vào biên bản, phiếu chấm điểm sáng kiến kinh nghiệm của các hội đồng nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm cấp trường năm học 2013 – 2014;

Theo đề nghị của trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận 29 sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giảng viên và viên chức năm học 2013 – 2014 (có danh sách đính kèm)

Điều 2. Các tác giả của sáng kiến kinh nghiệm được sử dụng kết quả (sản phẩm) của mình để xét thi đua, tính giờ nghiên cứu khoa học và được hỗ trợ kinh phí theo qui định tại qui chế chi tiêu nội bộ.

Điều 3. Các tập thể, cá nhân có tên ở điều 1 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                          HIỆU TRƯỞNG

- Hội đồng sáng kiến Sở GD&ĐT;                        

- Các phòng/khoa

- Như điều 1;

- Lưu: P.HC và  P.nckh.

 

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA-VŨNG TÀU

NĂM HỌC 2013-2014

 

STT

Tên

Tác giả (4)

1

Khai thác ứng dụng Google Drive trong công việc và giảng dạy

Tiền Tú Anh

2

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác HS-SV trường CĐSP BR-VT

Lê Thị Kim Chi

3

Xây dựng qui chế quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Nguyễn Xuân Dũng

4

Thiết lập và thực hiện cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm với các đơn vị liên quan trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

Hồ Cảnh Hạnh

5

Quản lý đổi mới chương trình giảng dạy tiếng Anh ở TT. Ngoại ngữ- Tin học theo hướng tiếp cận cách đánh giá theo khung tham chiếu Châu Âu

Trần Thanh Hoàng

6

Một số kinh nghiệm về quản lý điểm cho SV hệ cao đẳng đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường CĐSP BR_VT

Hồ Thị Liễu

7

Công tác thực hiện dự toán chi thường xuyên

Đào Thị Tuyết Minh

8

Một số điều chỉnh trong công tác tổ chức thực tập sư phạm của trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Nguyễn Thiện Thắng

9

Trò chơi : giải pháp giúpgiáo viên tiếng Anh cấp tiểu học dạy từ vựng theo đường hướng giao tiếp (CLT)

Nguyễn T.Thanh Diệu

10

Nâng cao tính tích cực học tập môn tâm lý học thông qua việc sử dụng vi deo trong dạy học

Trần Thu Hiền

11

Biện pháp rèn luyện kỹ năng giao tiếp sư phạm thông qua thực hiện tiểu phẩm cho sinh viên trường CĐ Sp BR-VT

Phạm Văn Hiếu

12

Đổi mới phương pháp, nội dung giảng dạy môn GDTC tại trường CĐ SP BR-VT

Phạm Phi Hùng

13

Phát huy khả năng sáng tạo cho sinh viên trong việc biên soạn bài múa cho trẻ MN

Võ Thị Hoài Hương

14

Hướng dẫn SV vận dụng công thức Toán học để giải một số dạng bài tập sinh học SH

Lê Thị Xuân Mai

15

Biện pháp nâng cao kỹ năng Giao tiếp cho sinh viên ngành kinh tế và quản lý kinh doanh

Phùng Thị Sinh

16

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học môn Giáo dục kỹ năng sống ở trường CĐSP BR-VT

Nguyễn Chí Tăng

17

Sử dụng bảng chân trị rút gọn và phương pháp hợp giải chứng minh phán đoán phức trong môn logic học

Nguyễn T.Thanh Thủy

18

Kinh nghiệm hướng dẫn sinh viên tự học môn lý luận chính trị ở trường CĐSP BR-VT

Nguyễn Văn Tráng

19

Sử dụng phương tiện dạy học hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường CĐSP BR-VT

Lê Thị Trung

20

Một số biện pháp giúp SV tổ chức trò chơi học tập nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi

Nguyễn T.Thu Vân

21

Đọc từ góc nhìn của một nhà văn - một cách hay để giúp sinh viên nâng cao kỹ năng viết

Lê Thị Xuân Vũ

22

Giáo dục nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả công việc chung của mọi người

Đặng Minh Quang

23

Một số đề xuất nhằm nâng cao nhận thức của HS,SV về vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong giai đoạn hiện nay

Hồ Viết Chiến

24

Tích hợp giáo dục KNS cho sinh viên qua dạy Truyện Kiều của Nguyễn Du

Bùi Quang Trường

25

Biện pháp định hướng cho sinh viên xây dựng một tình yêu trong sáng, lành mạnh

Võ Thị Thanh

26

Một số biện pháp về quản lý hồ sơ, tài liệu tại chi bộ Hành chính

Nguyễn Thị Hồng Tình

27

Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động phong trào của công đoàn cơ sở

Hoàng Thị Ban

28

Một số vắn đề cần quan tâm trong việc sử dụng Internet của đoàn viên thanh niên trường CĐSP BR-VT

Nguyễn Đăng Lực

29

Hệ thống bài tập viết công thức cấu tạo trong hóa vô cơ

Lê Hữu Trinh

 689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 55
Tổng số lượt truy cập: 380662


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.