(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - KHẢO THÍ VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

Trưởng Phòng: TS. NGUYỄN CÔNG LONG

Phó Trưởng Phòng: ThS. HỒ NGUYÊN KHIẾT

Điện thoại: (0254) 3737675

I. CHỨC NĂNG

       Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng.

II. NHIỆM VỤ

     - Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về NCKH-CN, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo trên cơ sở các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     - Đề xuất các chủ trương biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào NCKH-CN, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo;

    - Xây dựng kế hoạch NCKH-CN, tổ chức đánh giá và nghiệm thu các công trình NCKH, các sáng kiến kinh nghiệm;

    - Quản lý và tổ chức việc in ấn, cấp phát các loại bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ do nhà trường đào tạo;

     - Phối hợp với các khoa, bộ môn và phòng Đào tạo xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc môn học/học phần theo phân cấp của Hiệu trưởng. Trực tiếp quản lý ngân hàng đề thi, in sao, phát hành đề thi;

    - Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình về thi, kiểm tra kết thúc học phần/môn học, thi tốt nghiệp các bậc, hệ đào tạo. Phối hợp với các khoa, bộ môn và các đơn vị chức năng tổ chức các kỳ thi từ khâu chuẩn bị, coi thi, chấm thi, công bố điểm thi; thực hiện lưu trữ bài thi và phiếu ghi điểm thi theo quy định;

    - Xây dựng quy trình, lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường thực hiện công tác kiểm định chất lượng định kỳ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    - Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động của phòng.

    - Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Liên hệ:

      * Địa chỉ: 689 – Đường Cách Mạng Tháng Tám - P.Long Toàn – TP. Bà Rịa – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

      * Điện thoại: (0254) 3737675

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - KHẢO THÍ VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

Trưởng Phòng: TS. NGUYỄN CÔNG LONG

Phó Trưởng Phòng: ThS. HỒ NGUYÊN KHIẾT

Điện thoại: (0254) 3737675

I. CHỨC NĂNG

       Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng.

II. NHIỆM VỤ

     - Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về NCKH-CN, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo trên cơ sở các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     - Đề xuất các chủ trương biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào NCKH-CN, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo;

    - Xây dựng kế hoạch NCKH-CN, tổ chức đánh giá và nghiệm thu các công trình NCKH, các sáng kiến kinh nghiệm;

    - Quản lý và tổ chức việc in ấn, cấp phát các loại bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ do nhà trường đào tạo;

     - Phối hợp với các khoa, bộ môn và phòng Đào tạo xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc môn học/học phần theo phân cấp của Hiệu trưởng. Trực tiếp quản lý ngân hàng đề thi, in sao, phát hành đề thi;

    - Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình về thi, kiểm tra kết thúc học phần/môn học, thi tốt nghiệp các bậc, hệ đào tạo. Phối hợp với các khoa, bộ môn và các đơn vị chức năng tổ chức các kỳ thi từ khâu chuẩn bị, coi thi, chấm thi, công bố điểm thi; thực hiện lưu trữ bài thi và phiếu ghi điểm thi theo quy định;

    - Xây dựng quy trình, lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường thực hiện công tác kiểm định chất lượng định kỳ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    - Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động của phòng.

    - Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Liên hệ:

      * Địa chỉ: 689 – Đường Cách Mạng Tháng Tám - P.Long Toàn – TP. Bà Rịa – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

      * Điện thoại: (0254) 3737675


689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 828
Tổng số lượt truy cập: 590467


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.