(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 

TS. Phạm Ngọc Sơn

Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Sư phạm

Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 - 2025

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA-VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 (Kèm theo Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

TT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

1

Phạm Ngọc Sơn

Chủ tịch Hội đồng trường

2

Hoàng Thị Như Trang

Thư ký Hội đồng trường - Bí thư Đoàn trường

3

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Hiệu trưởng trường CĐSP

4

Phan Thế Hải

Phó Hiệu trưởng trường CĐSP

5

Nguyễn Công Long

Giảng viên trường CĐSP

6

Lâm Thị Khuyến

Giảng viên trường CĐSP

7

Lê Thị Trung

Giảng viên trường CĐSP

8

Phùng Thị Sinh

Giảng viên trường CĐSP

9

Trần Thị Hải Yến

Giảng viên trường CĐSP

10

Nguyễn Hữu Tâm

Tr. phòng TCCB - Sở GD-ĐT

11

Nguyễn Ngọc Nguyện

Phó Chủ tịch LH các hội KH-KT tỉnh

12

Trần Thị Yến

Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh

13

Nguyễn Thị Lan Hương

Trưởng Phòng GD-ĐT Vũng Tàu

 

 

TS. Phạm Ngọc Sơn

Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Sư phạm

Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 - 2025

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA-VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 (Kèm theo Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

TT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

1

Phạm Ngọc Sơn

Chủ tịch Hội đồng trường

2

Hoàng Thị Như Trang

Thư ký Hội đồng trường - Bí thư Đoàn trường

3

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Hiệu trưởng trường CĐSP

4

Phan Thế Hải

Phó Hiệu trưởng trường CĐSP

5

Nguyễn Công Long

Giảng viên trường CĐSP

6

Lâm Thị Khuyến

Giảng viên trường CĐSP

7

Lê Thị Trung

Giảng viên trường CĐSP

8

Phùng Thị Sinh

Giảng viên trường CĐSP

9

Trần Thị Hải Yến

Giảng viên trường CĐSP

10

Nguyễn Hữu Tâm

Tr. phòng TCCB - Sở GD-ĐT

11

Nguyễn Ngọc Nguyện

Phó Chủ tịch LH các hội KH-KT tỉnh

12

Trần Thị Yến

Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh

13

Nguyễn Thị Lan Hương

Trưởng Phòng GD-ĐT Vũng Tàu

 

© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.