(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015
03/07/2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số: 186 /QĐ - CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 01 tháng 7 năm 2014

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015

 

HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG CĐSP BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Quyết định số 4025/2000/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 02 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cấp trường Trung học Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu thành trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng trường Cao đẳng được qui định tại Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGD-ĐT ngày 28/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo TCCN hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 1/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên của Trường;

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015 trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu (đính kèm Khung kế hoạch).

Điều 2. Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, các đơn vị liên quan, cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và sinh viên, học sinh trong toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, các PHT;

- Các Phòng, Khoa, Trung tâm, Đoàn thể;

- BBT website;

- Lưu: PĐT, VT.

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

TS. Hồ Cảnh Hạnh

                          


 Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015
03/07/2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số: 186 /QĐ - CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 01 tháng 7 năm 2014

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015

 

HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG CĐSP BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Quyết định số 4025/2000/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 02 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cấp trường Trung học Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu thành trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng trường Cao đẳng được qui định tại Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGD-ĐT ngày 28/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo TCCN hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 1/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên của Trường;

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015 trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu (đính kèm Khung kế hoạch).

Điều 2. Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, các đơn vị liên quan, cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và sinh viên, học sinh trong toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, các PHT;

- Các Phòng, Khoa, Trung tâm, Đoàn thể;

- BBT website;

- Lưu: PĐT, VT.

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

TS. Hồ Cảnh Hạnh

                          


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.