(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Quy định Công tác cố vấn học tập tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
24/09/2018

Tải về tại đây

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 194 /QĐ - CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 28 tháng 8  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định Công tác cố vấn học tập
tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

      Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng quy định tại Điều 11, Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT – BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27  tháng 12  năm  2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

      Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;

        Theo đề nghị của Trưởng Phòng đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định Công tác Cố vấn học tập tại Trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

          Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 11 /QĐ -CĐSP ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định Công tác Cố vấn học tập tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

          Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa và các cố vấn học tập chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu
- Như điều 3;

- Website trường;
- Lưu: P. Đào tạo.

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Hồ Cảnh Hạnh

 

  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  

QUY ĐỊNH

Công tác cố vấn học tập tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

(Ban hành kèm theo Quyết định số 194 /QĐ -CĐSP ngày 28 tháng 8 năm 2018

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

         Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

        Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với giảng viên được phân công làm công tác cố vấn học tập (CVHT) cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy kể từ khóa tuyển sinh 2018, bao gồm: Nhiệm vụ và quyền hạn; thời gian, nội dung làm việc với lớp sinh viên (gọi chung là lớp); chế độ báo cáo; quyền lợi, khen thưởng và kỷ luật.

        Điều 2. Mục đích

1. Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hỗ trợ cho lãnh đạo khoa và các đơn vị có liên quan trong công tác quản lý sinh viên. Kịp thời đề xuất với khoa xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình đào tạo.

3. Là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại giảng viên hàng năm.

 Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

         Điều 3. Nhiệm vụ

1. Học tập, nghiên cứu, nắm vững mục tiêu giáo dục, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định, nội quy của trường về học tập, rèn luyện và công tác sinh viên; thường xuyên cập nhật những thay đổi, bổ sung trong quy chế, quy định, nội quy để có thể tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện.

2. Nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan đến công tác sinh viên để hướng dẫn sinh viên cách tìm hiểu các thông tin liên quan đến việc học tập.

3. Tư vấn cho sinh viên đăng ký ngành học, cách thức xây dựng kế hoạch học tập cho toàn khóa học; hướng dẫn đăng ký học phần và chọn các học phần tự chọn ở từng học kỳ để hoàn thành kế hoạch học tập; hướng dẫn phương pháp học ở trường Cao đẳng, Đại học.

4. Thông qua tình hình và kết quả học tập của sinh viên để tư vấn, hướng dẫn sinh viên trong việc đăng ký, điều chỉnh kế hoạch học tập cho phù hợp với năng lực và hoàn cảnh.

5. Hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học.

6. Tư vấn cho sinh viên chọn các cơ sở để thực tập nghề nghiệp và nơi để chọn việc làm.

7. Nắm tình hình chung của lớp phụ trách về các mặt học tập thông qua báo cáo của Ban cán sự lớp để hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên trong quá trình học tập.

8. Tham dự họp Hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên đối với sinh viên thuộc lớp phụ trách để phát biểu ý kiến, đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật nhưng không được quyền biểu quyết (nếu CVHT không có tên trong danh sách của Hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật).

9. Đề xuất các hình thức khen thưởng đối với các sinh viên có kết quả cao trong học tập.

10. Theo dõi, nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên khi ra trường.

11. Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo khoa.

        Điều 4. Quyền hạn

1. Yêu cầu Ban cán sự lớp định kỳ và đột xuất báo cáo tình hình mọi mặt của lớp để có biện pháp chỉ đạo, góp ý kịp thời các hoạt động liên quan đến học tập của lớp.

2. Đề nghị lãnh đạo khoa và các đơn vị liên quan cung cấp tài liệu và các thông tin cần thiết để tham khảo phục vụ cho công tác cố vấn học tập.

3. Tham gia bàn bạc thảo luận, đề xuất ý kiến tại các phiên họp của hội đồng các cấp có liên quan đến việc học tập của sinh viên thuộc lớp mình phụ trách.

 Chươn­­g III

TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

         Điều 5. Tổ chức đội ngũ cố vấn học tập

1. Vào đầu khóa học, các khoa đề cử Giảng viên làm CVHT của các lớp sinh viên thuộc khoa; gửi danh sách về Phòng Tổ chức – Hành chính để tổng hợp trình Hiệu trưởng quyết định.

2. Các CVHT thực hiện công tác cố vấn học tập đối với lớp được phân công trong suốt thời gian của khóa học.

3. Trong các trường hợp cần thay đổi CVHT, Trưởng khoa trình đề nghị Hiệu trưởng xem xét quyết định.

 

        Điều 6. Thời gian và nội dung làm việc với lớp sinh viên

1. Định kỳ làm việc với Ban cán sự lớp (1lần/tháng); định kỳ tổ chức họp với lớp phụ trách (ít nhất 2 lần/học kỳ) để sinh hoạt với lớp các nội dung học tập theo quy định của nhà trường. Các buổi họp lớp phải ghi biên bản và báo cáo với lãnh đạo khoa. Cụ thể:

a) Họp đầu học kỳ với các nội dung:

  • Phân công nhiệm vụ cụ thể cho ban cán sự lớp, làm rõ mối quan hệ công tác giữa CVHT và lớp.
  • Xây dựng và phổ biến công tác của học kỳ.
  • Hướng dẫn sinh viên cách thức tìm hiểu, truy cập thông tin về các quy chế, quy định liên quan đến sinh viên; phổ biến những nội dung mới, điều chỉnh trong các quy định hiện hành (nếu có).
  • Những điều cần lưu ý về phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu khoa học của sinh viên trong lớp.
  • Các công việc khác theo yêu cầu quản lý của trường, khoa có liên quan đến vấn đề học tập của lớp (nếu có).

b) Họp định kỳ:

    Trong thời gian của mỗi học kỳ, CVHT có thể tổ chức họp với Ban cán sự lớp, hoặc tổ chức họp lớp để giải quyết các công việc theo yêu cầu của trường, khoa và lớp.

c) Họp cuối học kỳ với các nội dung:

 • Sơ kết các nội dung đã thực hiện trong học kỳ, tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo đúng thời gian và đúng quy định của trường.
 • Phổ biến những nội dung mới, điều chỉnh trong các quy định hiện hành (nếu có).
 • Xét thi đua, khen thưởng kết quả học tập cho sinh viên theo quy định.
 • Các công việc khác theo yêu cầu quản lý của trường, khoa có liên quan đến lớp (nếu có).

2. Đối với những sinh viên khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt, gặp khó khăn trong học tập và trong cuộc sống, CVHT cần ưu tiên thường xuyên liên hệ, giúp đỡ, động viên sinh viên, giúp sinh viên vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch học tập đã đặt ra.

3. CVHT có trách nhiệm thường xuyên liên hệ với lớp để nắm tình hình, có thể bằng nhiều hình thức (gặp trực tiếp, điện thoại, email…).

        Điều 7. Chế độ báo cáo

       CVHT có trách nhiệm báo cáo các nội dung sau cho lãnh đạo khoa:

1. Báo cáo hàng tháng về tình hình sinh viên lớp phụ trách.

2. Báo cáo nội dung và kết luận tại các cuộc họp với lớp phụ trách.

3. Đề nghị giúp đỡ sinh viên gặp khó khăn, đề nghị khen thưởng, kỷ luật sinh viên lớp phụ trách (nếu có).

Chương IV

QUYỀN LỢI,  KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

         Điều 8. Quyền lợi

1. Được hưởng các quyền lợi theo quy định chế độ làm việc của giảng viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Được hưởng các quyền lợi theo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

        Điều 9: Đánh giá, khen thưởng và kỷ luật

1. Hàng năm, Trưởng khoa căn cứ vào Điều 3, Điều 6 và Điều 7 của Quy định này, kết hợp kiểm tra thực tế và các thông tin thu thập được từ phản ánh của SV để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các CVHT của các lớp thuộc Khoa, với các mức (Hoàn thành tốt, Hoàn thành và Chưa hoàn thành).

2. CVHT hoàn thành tốt nhiệm vụ là một trong các tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

3. CVHT không hoàn thành nhiệm vụ tùy mức độ phải chịu các hình thức kỷ luật theo quy định của nhà trường (nhắc nhở, cân nhắc xét viên chức không hoàn thành nhiệm vụ năm học, kèm theo không tính giờ chuẩn quy định cho CVHT,…).

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

        Điều 10. Hiệu lực

1. Quy định này bắt đầu áp dụng từ học kỳ I năm học 2018 - 2019.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh hoặc vướng mắc, khó khăn, các đơn vị phản ánh về trường (thông qua Phòng Đào tạo hoặc Phòng Công tác sinh viên) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.  

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              (đã ký)

                                                                                            Hồ Cảnh Hạnh

 

       

 


 Quy định Công tác cố vấn học tập tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
24/09/2018

Tải về tại đây

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 194 /QĐ - CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 28 tháng 8  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định Công tác cố vấn học tập
tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

      Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng quy định tại Điều 11, Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT – BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27  tháng 12  năm  2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

      Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;

        Theo đề nghị của Trưởng Phòng đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định Công tác Cố vấn học tập tại Trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

          Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 11 /QĐ -CĐSP ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định Công tác Cố vấn học tập tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

          Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa và các cố vấn học tập chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu
- Như điều 3;

- Website trường;
- Lưu: P. Đào tạo.

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Hồ Cảnh Hạnh

 

  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  

QUY ĐỊNH

Công tác cố vấn học tập tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

(Ban hành kèm theo Quyết định số 194 /QĐ -CĐSP ngày 28 tháng 8 năm 2018

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

         Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

        Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với giảng viên được phân công làm công tác cố vấn học tập (CVHT) cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy kể từ khóa tuyển sinh 2018, bao gồm: Nhiệm vụ và quyền hạn; thời gian, nội dung làm việc với lớp sinh viên (gọi chung là lớp); chế độ báo cáo; quyền lợi, khen thưởng và kỷ luật.

        Điều 2. Mục đích

1. Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hỗ trợ cho lãnh đạo khoa và các đơn vị có liên quan trong công tác quản lý sinh viên. Kịp thời đề xuất với khoa xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình đào tạo.

3. Là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại giảng viên hàng năm.

 Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

         Điều 3. Nhiệm vụ

1. Học tập, nghiên cứu, nắm vững mục tiêu giáo dục, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định, nội quy của trường về học tập, rèn luyện và công tác sinh viên; thường xuyên cập nhật những thay đổi, bổ sung trong quy chế, quy định, nội quy để có thể tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện.

2. Nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan đến công tác sinh viên để hướng dẫn sinh viên cách tìm hiểu các thông tin liên quan đến việc học tập.

3. Tư vấn cho sinh viên đăng ký ngành học, cách thức xây dựng kế hoạch học tập cho toàn khóa học; hướng dẫn đăng ký học phần và chọn các học phần tự chọn ở từng học kỳ để hoàn thành kế hoạch học tập; hướng dẫn phương pháp học ở trường Cao đẳng, Đại học.

4. Thông qua tình hình và kết quả học tập của sinh viên để tư vấn, hướng dẫn sinh viên trong việc đăng ký, điều chỉnh kế hoạch học tập cho phù hợp với năng lực và hoàn cảnh.

5. Hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học.

6. Tư vấn cho sinh viên chọn các cơ sở để thực tập nghề nghiệp và nơi để chọn việc làm.

7. Nắm tình hình chung của lớp phụ trách về các mặt học tập thông qua báo cáo của Ban cán sự lớp để hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên trong quá trình học tập.

8. Tham dự họp Hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên đối với sinh viên thuộc lớp phụ trách để phát biểu ý kiến, đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật nhưng không được quyền biểu quyết (nếu CVHT không có tên trong danh sách của Hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật).

9. Đề xuất các hình thức khen thưởng đối với các sinh viên có kết quả cao trong học tập.

10. Theo dõi, nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên khi ra trường.

11. Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo khoa.

        Điều 4. Quyền hạn

1. Yêu cầu Ban cán sự lớp định kỳ và đột xuất báo cáo tình hình mọi mặt của lớp để có biện pháp chỉ đạo, góp ý kịp thời các hoạt động liên quan đến học tập của lớp.

2. Đề nghị lãnh đạo khoa và các đơn vị liên quan cung cấp tài liệu và các thông tin cần thiết để tham khảo phục vụ cho công tác cố vấn học tập.

3. Tham gia bàn bạc thảo luận, đề xuất ý kiến tại các phiên họp của hội đồng các cấp có liên quan đến việc học tập của sinh viên thuộc lớp mình phụ trách.

 Chươn­­g III

TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

         Điều 5. Tổ chức đội ngũ cố vấn học tập

1. Vào đầu khóa học, các khoa đề cử Giảng viên làm CVHT của các lớp sinh viên thuộc khoa; gửi danh sách về Phòng Tổ chức – Hành chính để tổng hợp trình Hiệu trưởng quyết định.

2. Các CVHT thực hiện công tác cố vấn học tập đối với lớp được phân công trong suốt thời gian của khóa học.

3. Trong các trường hợp cần thay đổi CVHT, Trưởng khoa trình đề nghị Hiệu trưởng xem xét quyết định.

 

        Điều 6. Thời gian và nội dung làm việc với lớp sinh viên

1. Định kỳ làm việc với Ban cán sự lớp (1lần/tháng); định kỳ tổ chức họp với lớp phụ trách (ít nhất 2 lần/học kỳ) để sinh hoạt với lớp các nội dung học tập theo quy định của nhà trường. Các buổi họp lớp phải ghi biên bản và báo cáo với lãnh đạo khoa. Cụ thể:

a) Họp đầu học kỳ với các nội dung:

  • Phân công nhiệm vụ cụ thể cho ban cán sự lớp, làm rõ mối quan hệ công tác giữa CVHT và lớp.
  • Xây dựng và phổ biến công tác của học kỳ.
  • Hướng dẫn sinh viên cách thức tìm hiểu, truy cập thông tin về các quy chế, quy định liên quan đến sinh viên; phổ biến những nội dung mới, điều chỉnh trong các quy định hiện hành (nếu có).
  • Những điều cần lưu ý về phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu khoa học của sinh viên trong lớp.
  • Các công việc khác theo yêu cầu quản lý của trường, khoa có liên quan đến vấn đề học tập của lớp (nếu có).

b) Họp định kỳ:

    Trong thời gian của mỗi học kỳ, CVHT có thể tổ chức họp với Ban cán sự lớp, hoặc tổ chức họp lớp để giải quyết các công việc theo yêu cầu của trường, khoa và lớp.

c) Họp cuối học kỳ với các nội dung:

 • Sơ kết các nội dung đã thực hiện trong học kỳ, tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo đúng thời gian và đúng quy định của trường.
 • Phổ biến những nội dung mới, điều chỉnh trong các quy định hiện hành (nếu có).
 • Xét thi đua, khen thưởng kết quả học tập cho sinh viên theo quy định.
 • Các công việc khác theo yêu cầu quản lý của trường, khoa có liên quan đến lớp (nếu có).

2. Đối với những sinh viên khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt, gặp khó khăn trong học tập và trong cuộc sống, CVHT cần ưu tiên thường xuyên liên hệ, giúp đỡ, động viên sinh viên, giúp sinh viên vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch học tập đã đặt ra.

3. CVHT có trách nhiệm thường xuyên liên hệ với lớp để nắm tình hình, có thể bằng nhiều hình thức (gặp trực tiếp, điện thoại, email…).

        Điều 7. Chế độ báo cáo

       CVHT có trách nhiệm báo cáo các nội dung sau cho lãnh đạo khoa:

1. Báo cáo hàng tháng về tình hình sinh viên lớp phụ trách.

2. Báo cáo nội dung và kết luận tại các cuộc họp với lớp phụ trách.

3. Đề nghị giúp đỡ sinh viên gặp khó khăn, đề nghị khen thưởng, kỷ luật sinh viên lớp phụ trách (nếu có).

Chương IV

QUYỀN LỢI,  KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

         Điều 8. Quyền lợi

1. Được hưởng các quyền lợi theo quy định chế độ làm việc của giảng viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Được hưởng các quyền lợi theo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

        Điều 9: Đánh giá, khen thưởng và kỷ luật

1. Hàng năm, Trưởng khoa căn cứ vào Điều 3, Điều 6 và Điều 7 của Quy định này, kết hợp kiểm tra thực tế và các thông tin thu thập được từ phản ánh của SV để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các CVHT của các lớp thuộc Khoa, với các mức (Hoàn thành tốt, Hoàn thành và Chưa hoàn thành).

2. CVHT hoàn thành tốt nhiệm vụ là một trong các tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

3. CVHT không hoàn thành nhiệm vụ tùy mức độ phải chịu các hình thức kỷ luật theo quy định của nhà trường (nhắc nhở, cân nhắc xét viên chức không hoàn thành nhiệm vụ năm học, kèm theo không tính giờ chuẩn quy định cho CVHT,…).

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

        Điều 10. Hiệu lực

1. Quy định này bắt đầu áp dụng từ học kỳ I năm học 2018 - 2019.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh hoặc vướng mắc, khó khăn, các đơn vị phản ánh về trường (thông qua Phòng Đào tạo hoặc Phòng Công tác sinh viên) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.  

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              (đã ký)

                                                                                            Hồ Cảnh Hạnh

 

       

 689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 698
Tổng số lượt truy cập: 590211


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.