(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Quyết định về việc bổ nhiệm cố vấn học tập
24/09/2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 207 /QĐ - CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 17 tháng 9  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cố vấn học tập

     HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM  BÀ RỊA - VŨNG TÀU

       Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng quy định tại điều 11, mục 2, chương II, Điều lệ trường cao đẳng, ban hành kèm Thông tư số 01/2015/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

       Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-CĐSP ngày 28/8/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Bà rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định Công tác cố vấn học tập tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu;

       Căn cứ danh sách phân công giảng viên kiêm nhiệm chức vụ cố vấn học tập các khóa học từ năm học 2018 – 2019 của các khoa;

       Xét đề nghị của Trưởng các Khoa và Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1. Bổ nhiệm các ông/bà có tên sau đây kiêm nhiệm chức vụ cố vấn học tập khóa 22 (2018 – 2021) và điều chỉnh cố vấn học tập khóa 20, khóa 21 như sau (có danh sách đính kèm):

           Điều 2. Các ông/bà cố vấn học tập thực hiện nhiệm vụ quy định tại Quy định Công tác Cố vấn học tập tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu. Các ông/bà cố vấn học tập được hưởng quyền lợi theo chế độ hiện hành.

           Điều 3. Các ông/bà trưởng phòng, trưởng khoa, trưởng các đơn vị liên quan và các ông/bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                            

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :                                                                        

- Như  điều 3;
- Lưu VT, TC./.

 

        

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP KHÓA 22
VÀ ĐIỀU CHỈNH KHÓA 20, KHÓA 21

(Kèm theo Quyết định số 207/QĐ-CĐSP ngày 17 tháng 9 năm 2018) 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cố vấn học tập

Khóa 22

1

Nguyễn Thị Thanh Diệu

Giảng viên

Tiếng Anh (22D1, 22D2)

2

Võ Thị Xuân Trâm

Giảng viên

Tiếng Nhật (22D6)

3

Nguyễn Thị Thúy Duyên  

Giảng viên

Quản trị văn phòng (22QT)

4

Nguyễn Văn Hảo

Giảng viên

Sư phạm Tin học (22A5)

5

Đào Thị Hiền

Giảng viên

Giáo dục tiểu học (22A4)

6

Nguyễn Thị Hồng Lam

Giảng viên

Giáo dục tiểu học (22C4)

7

Trần Thị Thúy Hà

Giảng viên

Giáo dục mầm non (22M1)

8

Trần Khiêm

Giảng viên

Giáo dục mầm non (22M2)

II Khóa 21

1

Phùng Thị Sinh

Giảng viên

Tiếng Anh (21DSP, 21DTM)

2

Ngô Thị Huyền Trang (HKI)

Nguyễn Thị Nhung (HKII)

Giảng viên

Tiếng Nhật (21D6)

3

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Giảng viên

Sư phạm Hóa học (21B)

4

Triệu Thị Thu Hiền  

Giảng viên

Giáo dục tiểu học (21A4)

5

Lương Hồ Vũ

Giảng viên

Giáo dục tiểu học (21C4)

6

Lê Hoài Thu

Giảng viên

Giáo dục mầm non (21M1)

7

Trần Thị Mai Nhi

Giảng viên

Giáo dục mầm non (21M2)

8

Phạm Phi Hùng

Giảng viên

Giáo dục mầm non (21M3)

9

Đinh Thị Thúy Nga

Giảng viên

Quản trị văn phòng (21C7)

10

Hoàng Thị Như Trang

Giảng viên

Kế toán (21K)

III Khóa 20

1

Ngô Thị Huyền Trang (HKI)

Nguyễn Thị Nhung (HKII)

Giảng viên

Tiếng Nhật (20D6)

2

Trần Thị Thanh Tú

Giảng viên

Tiếng Anh (20D)

3

Hoàng Đức Duệ

Giảng viên

Sư phạm Toán (20A1)

4

Lê Văn Hùng

Giảng viên

Sư phạm Văn  (20C1)

5

Trần Thu Hiền

Giảng viên

Giáo dục tiểu học (20A4)

6

Huỳnh Thị Thùy Trang

Giảng viên

Giáo dục tiểu học (20C4)

7

Nguyễn Thị Thu Vân  

Giảng viên

Giáo dục mầm non (20M1)

8

Võ Thị Hoài Hương

Giảng  viên

Giáo dục mầm non (20M2)

9

Nguyễn Thanh Hà

Giảng viên

Kế toán (20K)

10

Bế Thị Hồng

Giảng viên

Quản trị văn phòng ( 20C7)

 

 


 Quyết định về việc bổ nhiệm cố vấn học tập
24/09/2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 207 /QĐ - CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 17 tháng 9  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cố vấn học tập

     HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM  BÀ RỊA - VŨNG TÀU

       Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng quy định tại điều 11, mục 2, chương II, Điều lệ trường cao đẳng, ban hành kèm Thông tư số 01/2015/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

       Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-CĐSP ngày 28/8/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Bà rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định Công tác cố vấn học tập tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu;

       Căn cứ danh sách phân công giảng viên kiêm nhiệm chức vụ cố vấn học tập các khóa học từ năm học 2018 – 2019 của các khoa;

       Xét đề nghị của Trưởng các Khoa và Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1. Bổ nhiệm các ông/bà có tên sau đây kiêm nhiệm chức vụ cố vấn học tập khóa 22 (2018 – 2021) và điều chỉnh cố vấn học tập khóa 20, khóa 21 như sau (có danh sách đính kèm):

           Điều 2. Các ông/bà cố vấn học tập thực hiện nhiệm vụ quy định tại Quy định Công tác Cố vấn học tập tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu. Các ông/bà cố vấn học tập được hưởng quyền lợi theo chế độ hiện hành.

           Điều 3. Các ông/bà trưởng phòng, trưởng khoa, trưởng các đơn vị liên quan và các ông/bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                            

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :                                                                        

- Như  điều 3;
- Lưu VT, TC./.

 

        

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP KHÓA 22
VÀ ĐIỀU CHỈNH KHÓA 20, KHÓA 21

(Kèm theo Quyết định số 207/QĐ-CĐSP ngày 17 tháng 9 năm 2018) 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cố vấn học tập

Khóa 22

1

Nguyễn Thị Thanh Diệu

Giảng viên

Tiếng Anh (22D1, 22D2)

2

Võ Thị Xuân Trâm

Giảng viên

Tiếng Nhật (22D6)

3

Nguyễn Thị Thúy Duyên  

Giảng viên

Quản trị văn phòng (22QT)

4

Nguyễn Văn Hảo

Giảng viên

Sư phạm Tin học (22A5)

5

Đào Thị Hiền

Giảng viên

Giáo dục tiểu học (22A4)

6

Nguyễn Thị Hồng Lam

Giảng viên

Giáo dục tiểu học (22C4)

7

Trần Thị Thúy Hà

Giảng viên

Giáo dục mầm non (22M1)

8

Trần Khiêm

Giảng viên

Giáo dục mầm non (22M2)

II Khóa 21

1

Phùng Thị Sinh

Giảng viên

Tiếng Anh (21DSP, 21DTM)

2

Ngô Thị Huyền Trang (HKI)

Nguyễn Thị Nhung (HKII)

Giảng viên

Tiếng Nhật (21D6)

3

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Giảng viên

Sư phạm Hóa học (21B)

4

Triệu Thị Thu Hiền  

Giảng viên

Giáo dục tiểu học (21A4)

5

Lương Hồ Vũ

Giảng viên

Giáo dục tiểu học (21C4)

6

Lê Hoài Thu

Giảng viên

Giáo dục mầm non (21M1)

7

Trần Thị Mai Nhi

Giảng viên

Giáo dục mầm non (21M2)

8

Phạm Phi Hùng

Giảng viên

Giáo dục mầm non (21M3)

9

Đinh Thị Thúy Nga

Giảng viên

Quản trị văn phòng (21C7)

10

Hoàng Thị Như Trang

Giảng viên

Kế toán (21K)

III Khóa 20

1

Ngô Thị Huyền Trang (HKI)

Nguyễn Thị Nhung (HKII)

Giảng viên

Tiếng Nhật (20D6)

2

Trần Thị Thanh Tú

Giảng viên

Tiếng Anh (20D)

3

Hoàng Đức Duệ

Giảng viên

Sư phạm Toán (20A1)

4

Lê Văn Hùng

Giảng viên

Sư phạm Văn  (20C1)

5

Trần Thu Hiền

Giảng viên

Giáo dục tiểu học (20A4)

6

Huỳnh Thị Thùy Trang

Giảng viên

Giáo dục tiểu học (20C4)

7

Nguyễn Thị Thu Vân  

Giảng viên

Giáo dục mầm non (20M1)

8

Võ Thị Hoài Hương

Giảng  viên

Giáo dục mầm non (20M2)

9

Nguyễn Thanh Hà

Giảng viên

Kế toán (20K)

10

Bế Thị Hồng

Giảng viên

Quản trị văn phòng ( 20C7)

 

 689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 14
Tổng số lượt truy cập: 380217


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.