(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 THÔNG BÁO V/v ĐĂNG KÝ THỰC TẬP NĂM HỌC 2021-2022
10/11/2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 Số: 401  /TTSP - ĐT
V/v: Tổ chức đăng ký thực tập năm học 2021 - 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                     

Bà Rịa, ngày 09 tháng 11  năm 2021

Kính gửi:  Lãnh đạo các khoa

            

      Để công tác thực tập của sinh viên (SV) năm học 2021 – 2022 được thực hiện đúng theo khung kế hoạch thời gian đã ban hành, nhà trường triển khai đến các khoa để tổ chức cho SV đăng ký cụ thể như sau:

1. Các loại thực tập

      1.1. Thực tập sư phạm năm 3 (TTSP lần 2)

      Các lớp khóa 23 (A4, C4, A2, D1, D2, M) thực tập 6 tuần (từ 14/3/2022 đến 23/4/2022).

      Tất cả các lớp trên được thực tập tại nơi đã TTSP lần 1 (nếu có thay đổi từ phía các phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường sẽ thông báo sau). Các lớp này không phải đăng ký. Nhà trường giữ nguyên danh sách của các đoàn như năm học trước. Những trường hợp có lý do đặc biệt không thể thực tập tại cơ sở cũ phải làm đơn trình bày rõ lý do, có ý kiến của Trưởng đoàn TTSP lần 1 và xác nhận của Trưởng khoa gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 20/11/2021.

      Ban chỉ đạo thực tập sẽ xem xét trên nguyên tắc tạo thuận lợi cho SV nhưng không ảnh hưởng nhiều đến cơ cấu tổ chức của các đoàn; ưu tiên những trường hợp có khó khăn hơn, có hoán đổi cho nhau giữa các SV cùng chuyên ngành.

      1.2. Thực tập sư phạm năm 2 (TTSP lần 1)

Các lớp 24M thực tập 4 tuần (từ 07/3/2022 đến 02/4/2022) đăng ký theo đường link sau: https://forms.gle/VBVDxR5b9ZRxyH3w5

Thời hạn đăng kí đến hết ngày 20/11/2021.

      1.3. Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành

      Các lớp 23C7 và 23K thực tập 6 tuần (từ 21/02/2022 đến 02/4/2022).

      Lớp 23D6 thực tập 6 tuần (từ 11/4/2022 đến 21/5/2022).

      Sinh viên các lớp này tự liên hệ nơi thực tập dưới sự hướng dẫn, trợ giúp của Khoa và cố vấn học tập. Nhà trường hỗ trợ về thủ tục hành chính.

2. Tổ chức thực hiện

      2.1. Đối với thực tập sư phạm

      Các khoa quán triệt cho SV những nội dung chính sau:

      + Suy nghĩ kỹ trước khi đăng ký, không thay đổi khi đã hết thời hạn đăng ký ở mục 1.2 và sẵn sàng chấp hành sự điều chỉnh của nhà trường vì kế hoạch chung.

      + Nơi TTSP của SV sẽ được Ban chỉ đạo thực tập xếp theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nơi có hộ khẩu thường trú và có tính đến kế hoạch chung. Chỉ thành lập đoàn khi có ít nhất 10 SV.

      + Sau khi có kết quả trả lời từ các phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo sẽ gửi danh sách các cơ sở thực tập để khoa tổ chức xếp và điều chỉnh về từng trường cụ thể.

      + Lớp nào, cá nhân nào không đăng ký, hoặc không gửi đúng thời gian quy định, nhà trường không bố trí đi thực tập trong năm học này. Các SV của khóa trước còn nợ TTSP phải liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế để đăng ký trước ngày 20/11/2021.

      2.2. Đối với thực tập tốt nghiệp (Các lớp 23C7, 23K và 23D6)

      Nhà trường giao cho các khoa Ngoại ngữ, Khoa Kinh tế - Quản lý căn cứ khung kế hoạch thời gian của năm học để tổ chức tư vấn, giúp đỡ SV (thuộc khoa) tự liên hệ nơi thực tập. Nhà trường cung cấp những thủ tục hành chính cần thiết (cấp giấy giới thiệu, cung cấp nội dung, yêu cầu về công tác thực tập...).

      Nhận được văn bản này đề nghị các Trưởng khoa liên quan triển khai nghiêm túc cho SV đúng tiến độ./.

      Trân trọng!

 

   Nơi gửi:

      - BGH (thay báo cáo);
      - Như kính gửi (thực hiện);
      - Lưu: ĐT/ttsp/21-22.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

          

   

    Th.s Tiền Tú Anh

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
KẾ HOẠCH KẾT THÚC NĂM HỌC 2022-2023 VÀ BẮT ĐẦU NĂM HỌC 2023-2024
Thông báo về việc tổ chức thi lại học kì 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên Khóa 24 và các ngành Giáo dục nghề nghiệp
Kế hoạch thi lại HK1 năm học 2022-2023 khóa 24M, 26M ngành GDMN và thi cải thiện điểm cho sinh viên khóa 26 các ngành GDNN
KẾ HOẠCH THI LẠI HK1 - NĂM HỌC 2022-2023 - KHÓA 25
Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu
KẾ HOẠCH THI HK1 - NĂM HỌC 2022-2023 - KHÓA 26
KẾ HOẠCH THI HK1 - NĂM HỌC 2022-2023 - KHÓA 24 VÀ 25
Kế hoạch thi tuần sinh hoạt công dân khóa 24 và 25 năm học 2022-2023
MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2022
XỬ LÝ HỌC VỤ HK 2 NĂM HỌC 2021-2022 (CẢNH BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ BUỘC THÔI HỌC)
12345678910...
 THÔNG BÁO V/v ĐĂNG KÝ THỰC TẬP NĂM HỌC 2021-2022
10/11/2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 Số: 401  /TTSP - ĐT
V/v: Tổ chức đăng ký thực tập năm học 2021 - 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                     

Bà Rịa, ngày 09 tháng 11  năm 2021

Kính gửi:  Lãnh đạo các khoa

            

      Để công tác thực tập của sinh viên (SV) năm học 2021 – 2022 được thực hiện đúng theo khung kế hoạch thời gian đã ban hành, nhà trường triển khai đến các khoa để tổ chức cho SV đăng ký cụ thể như sau:

1. Các loại thực tập

      1.1. Thực tập sư phạm năm 3 (TTSP lần 2)

      Các lớp khóa 23 (A4, C4, A2, D1, D2, M) thực tập 6 tuần (từ 14/3/2022 đến 23/4/2022).

      Tất cả các lớp trên được thực tập tại nơi đã TTSP lần 1 (nếu có thay đổi từ phía các phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường sẽ thông báo sau). Các lớp này không phải đăng ký. Nhà trường giữ nguyên danh sách của các đoàn như năm học trước. Những trường hợp có lý do đặc biệt không thể thực tập tại cơ sở cũ phải làm đơn trình bày rõ lý do, có ý kiến của Trưởng đoàn TTSP lần 1 và xác nhận của Trưởng khoa gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 20/11/2021.

      Ban chỉ đạo thực tập sẽ xem xét trên nguyên tắc tạo thuận lợi cho SV nhưng không ảnh hưởng nhiều đến cơ cấu tổ chức của các đoàn; ưu tiên những trường hợp có khó khăn hơn, có hoán đổi cho nhau giữa các SV cùng chuyên ngành.

      1.2. Thực tập sư phạm năm 2 (TTSP lần 1)

Các lớp 24M thực tập 4 tuần (từ 07/3/2022 đến 02/4/2022) đăng ký theo đường link sau: https://forms.gle/VBVDxR5b9ZRxyH3w5

Thời hạn đăng kí đến hết ngày 20/11/2021.

      1.3. Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành

      Các lớp 23C7 và 23K thực tập 6 tuần (từ 21/02/2022 đến 02/4/2022).

      Lớp 23D6 thực tập 6 tuần (từ 11/4/2022 đến 21/5/2022).

      Sinh viên các lớp này tự liên hệ nơi thực tập dưới sự hướng dẫn, trợ giúp của Khoa và cố vấn học tập. Nhà trường hỗ trợ về thủ tục hành chính.

2. Tổ chức thực hiện

      2.1. Đối với thực tập sư phạm

      Các khoa quán triệt cho SV những nội dung chính sau:

      + Suy nghĩ kỹ trước khi đăng ký, không thay đổi khi đã hết thời hạn đăng ký ở mục 1.2 và sẵn sàng chấp hành sự điều chỉnh của nhà trường vì kế hoạch chung.

      + Nơi TTSP của SV sẽ được Ban chỉ đạo thực tập xếp theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nơi có hộ khẩu thường trú và có tính đến kế hoạch chung. Chỉ thành lập đoàn khi có ít nhất 10 SV.

      + Sau khi có kết quả trả lời từ các phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo sẽ gửi danh sách các cơ sở thực tập để khoa tổ chức xếp và điều chỉnh về từng trường cụ thể.

      + Lớp nào, cá nhân nào không đăng ký, hoặc không gửi đúng thời gian quy định, nhà trường không bố trí đi thực tập trong năm học này. Các SV của khóa trước còn nợ TTSP phải liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế để đăng ký trước ngày 20/11/2021.

      2.2. Đối với thực tập tốt nghiệp (Các lớp 23C7, 23K và 23D6)

      Nhà trường giao cho các khoa Ngoại ngữ, Khoa Kinh tế - Quản lý căn cứ khung kế hoạch thời gian của năm học để tổ chức tư vấn, giúp đỡ SV (thuộc khoa) tự liên hệ nơi thực tập. Nhà trường cung cấp những thủ tục hành chính cần thiết (cấp giấy giới thiệu, cung cấp nội dung, yêu cầu về công tác thực tập...).

      Nhận được văn bản này đề nghị các Trưởng khoa liên quan triển khai nghiêm túc cho SV đúng tiến độ./.

      Trân trọng!

 

   Nơi gửi:

      - BGH (thay báo cáo);
      - Như kính gửi (thực hiện);
      - Lưu: ĐT/ttsp/21-22.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

          

   

    Th.s Tiền Tú Anh

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
KẾ HOẠCH KẾT THÚC NĂM HỌC 2022-2023 VÀ BẮT ĐẦU NĂM HỌC 2023-2024
Thông báo về việc tổ chức thi lại học kì 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên Khóa 24 và các ngành Giáo dục nghề nghiệp
Kế hoạch thi lại HK1 năm học 2022-2023 khóa 24M, 26M ngành GDMN và thi cải thiện điểm cho sinh viên khóa 26 các ngành GDNN
KẾ HOẠCH THI LẠI HK1 - NĂM HỌC 2022-2023 - KHÓA 25
Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu
KẾ HOẠCH THI HK1 - NĂM HỌC 2022-2023 - KHÓA 26
KẾ HOẠCH THI HK1 - NĂM HỌC 2022-2023 - KHÓA 24 VÀ 25
Kế hoạch thi tuần sinh hoạt công dân khóa 24 và 25 năm học 2022-2023
MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2022
XỬ LÝ HỌC VỤ HK 2 NĂM HỌC 2021-2022 (CẢNH BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ BUỘC THÔI HỌC)
12345678910...

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 17
Tổng số lượt truy cập: 380184


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.