(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
22/11/2021

STT

TÊN NGÀNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2023 (Quyết định 179)

1

Giáo dục Mầm non

Xem tại đây

 

2

Tiếng Anh

Xem tại đây

 

3

Tiếng Nhật

Xem tại đây

 

4

Kế toán

Xem tại đây

 

5

Quản trị văn phòng

Xem tại đây

 

6

Công nghệ thông tin

Xem tại đây

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2022 (Quyết định 127)

1

 Kinh doanh xuất nhập khẩu

Xem tại đây

Xem tại đây

CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2020 (Quyết định 218Quyết đinh 219)

1

Giáo dục Mầm non

Xem tại đây

Xem tại đây

2

Tiếng Anh

Xem tại đây

Xem tại đây

3

Tiếng Nhật

Xem tại đây

Xem tại đây

4

Kế toán

Xem tại đây

Xem tại đây

5

Quản trị văn phòng

Xem tại đây

Xem tại đây

6

Công nghệ thông tin

Xem tại đây

 

CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2019 (Quyết định)

1

Giáo dục Mầm non (VLVH)

Xem tại đây

Xem tại đây

CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2016 (Quyết định)

1

Giáo dục Mầm non

Xem tại đây

Xem tại đây

2

Sư phạm Toán học

Xem tại đây

Xem tại đây

3

Sư phạm Văn học

Xem tại đây

Xem tại đây

4

Sư phạm Tin học

Xem tại đây

Xem tại đây

5

Tiếng Anh Sư phạm

Xem tại đây

Xem tại đây

6

Tiếng Anh Thương mại-Du lịch

Xem tại đây

Xem tại đây

7

Quản trị văn phòng

Xem tại đây

Xem tại đây

Bản sửa 2018

8

Sư pham Mầm non (trung cấp)

Xem tại đây

Xem tại đây

9

Giáo dục Mầm non (VLVH)

Xem tại đây

Xem tại đây

CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2015

1

Giáo dục Tiểu học

Xem tại đây

Xem tại đây

2

Sư phạm Vật lý (Chuyên ngành Lý – Hóa – Sinh)

Xem tại đây

Xem tại đây

3

Giáo dục công dân

Xem tại đây

Xem tại đây

4

Sư phạm lịch sử

Xem tại đây

Xem tại đây

5

Kế toán

Xem tại đây

Xem tại đây

Bản sửa 2018

6

Trung cấp kế toán

Xem tại đây 

Xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NĂM 2014

1

Công nghệ thiết bị trường học

Xem tại đây

Xem tại đây

2

Tiếng Nhật

Xem tại đây

Xem tại đây

 


 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
22/11/2021

STT

TÊN NGÀNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2023 (Quyết định 179)

1

Giáo dục Mầm non

Xem tại đây

 

2

Tiếng Anh

Xem tại đây

 

3

Tiếng Nhật

Xem tại đây

 

4

Kế toán

Xem tại đây

 

5

Quản trị văn phòng

Xem tại đây

 

6

Công nghệ thông tin

Xem tại đây

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2022 (Quyết định 127)

1

 Kinh doanh xuất nhập khẩu

Xem tại đây

Xem tại đây

CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2020 (Quyết định 218Quyết đinh 219)

1

Giáo dục Mầm non

Xem tại đây

Xem tại đây

2

Tiếng Anh

Xem tại đây

Xem tại đây

3

Tiếng Nhật

Xem tại đây

Xem tại đây

4

Kế toán

Xem tại đây

Xem tại đây

5

Quản trị văn phòng

Xem tại đây

Xem tại đây

6

Công nghệ thông tin

Xem tại đây

 

CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2019 (Quyết định)

1

Giáo dục Mầm non (VLVH)

Xem tại đây

Xem tại đây

CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2016 (Quyết định)

1

Giáo dục Mầm non

Xem tại đây

Xem tại đây

2

Sư phạm Toán học

Xem tại đây

Xem tại đây

3

Sư phạm Văn học

Xem tại đây

Xem tại đây

4

Sư phạm Tin học

Xem tại đây

Xem tại đây

5

Tiếng Anh Sư phạm

Xem tại đây

Xem tại đây

6

Tiếng Anh Thương mại-Du lịch

Xem tại đây

Xem tại đây

7

Quản trị văn phòng

Xem tại đây

Xem tại đây

Bản sửa 2018

8

Sư pham Mầm non (trung cấp)

Xem tại đây

Xem tại đây

9

Giáo dục Mầm non (VLVH)

Xem tại đây

Xem tại đây

CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2015

1

Giáo dục Tiểu học

Xem tại đây

Xem tại đây

2

Sư phạm Vật lý (Chuyên ngành Lý – Hóa – Sinh)

Xem tại đây

Xem tại đây

3

Giáo dục công dân

Xem tại đây

Xem tại đây

4

Sư phạm lịch sử

Xem tại đây

Xem tại đây

5

Kế toán

Xem tại đây

Xem tại đây

Bản sửa 2018

6

Trung cấp kế toán

Xem tại đây 

Xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NĂM 2014

1

Công nghệ thiết bị trường học

Xem tại đây

Xem tại đây

2

Tiếng Nhật

Xem tại đây

Xem tại đây

 


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.