(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

Phần mềm của trường

Liên kết website

 MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2022
01/08/2022

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số : 333/TB– CĐSP

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    Bà Rịa, ngày 01 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO
MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2022

 

      Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non;

      Căn cứ Công văn số 6082/UBND-VP ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở;

      Để đáp ứng nhu cầu thăng hạng của giáo viên, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng III khóa 8 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 như sau:

1. Đối tượng:

      Giáo viên có nhu cầu học bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng III.

2. Chương trình: 240 tiết theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thời gian, hình thức học:

      - Thời gian: Học vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Dự kiến khai giảng vào ngày 06/08/2022.

      - Địa điểm học: Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

4. Học phí khóa học: 2.200.000đ/học viên/khóa học.

5. Kết quả khóa học:

      Học viên hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Nơi đăng ký và phát hành hồ sơ:

      Khoa Bồi dưỡng và Liên kết Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa –Vũng Tàu, địa chỉ: số 689 Cách mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, số điện thoại: 02543.736.577.         

Nơi nhận:

- Website nhà trường;
- Lưu: VT, BD&LKĐT, ĐT&HTQT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Hồ Cảnh Hạnh

 


   
689 - Cách Mạng Tháng Tám
P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com

Các Khoa Đào Tạo

Khoa Giáo dục Mầm Non
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Kinh tế - Quản lý
Khoa Bồi dưỡng & LKĐT
Khoa Giáo dục phổ thông

Các Phòng chức năng

Phòng Đào tạo & Hợp tác QT
Phòng Công tác sinh viên
Phòng QLKH&ĐBCL
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các Trung tâm

Trung tâm NN- TH
Trung tâm Tiếng Nhật

Thống kê truy cập
Đang Online: 26
Tổng số lượt truy cập: 35855© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU.