(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Tổng hợp các bài báo, TLKH, SKKN đã được hoàn thành và nghiệm thu trong năm học 2010-2011
10/06/2011

 

CÁC BÀI BÁO, THAM LUẬN KHOA HỌC VÀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

 ĐÃ ĐƯỢC HOÀN THÀNH VÀ NGHIỆM THU TRONG HỌC NĂM HỌC 2010 - 2011

I. Các bài báo và tham luận khoa học

STT

Nội dung bài báo

Nơi đăng tải

Tác giả

(đơn vị)

1

Đôi nét về tính nghiệm thân trong ẩn dụ và hoán dụ ý niệm

Tạp chí "Ngôn ngữ & đời sống" của Hội ngôn ngữ học VN, số 7 (177) 2010

NCS. Nguyễn Văn Hán

(K. NN - Tin học)

2

Một thuật toán HEURISTIC hiệu quả rút gọn thuộc tính dựa trên quan hệ phụ thuộc của thuộc tính

Kỷ yếu hội thảo khoa học 50 năm Trường đại học Vinh

ThS. Nguyễn Công Long

( P. Đào tạo)

3

Tháng Tám -  mùa thu độc lập

Tạp chí đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, số 126 - 2010

 

GV. Hồ Viết Hùng

(Tổ Chính trị)

 

4

Cách mạng Tháng Tám - 1945 thắng lợi của sự đoàn kết toàn dân tộc

Tạp chí Vũng Tàu ngày nay, số 24 / 2010

5

Tìm cơ sở pháp lý cho công tác tư vấn tâm lý học đường ở Việt Nam

Báo cáo khoa học Hội nghị quốc tế lần 2 về tâm lý học đường ở Việt Nam, Nxb Đại học Huế, 01 - 2011.

ThS. Ng. Thiện Thắng

(P. NCKH & QHQT)

6

Nhu cầu tư vấn tâm lý của sinh viên hiện nay trong học đường

Báo cáo khoa học Hội nghị quốc tế lần 2 về tâm lý học đường ở Việt Nam, Nxb Đại học Huế, 01 - 2011.

 

NCS.Nguyễn Chí Tăng

(K. Tiểu học)

 

 

7

Xây dựng tiêu chí và thang đánh giá sự thích ứng của GV với việc ứng dung công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy

Kỷ yếu hội thảo khoa học : "Nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng Tâm lý học - Giáo dục học trong thời kỳ hội nhập quốc tế", Khoa TL - GD, ĐHSP Hà Nội, 11 - 2010.

8

 

Quản lý trường sư phạm phạm địa phương

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học và cao đẳng Việt Nam.

Ban liên lạc các trường ĐH và CĐ Việt Nam, Vũng Tàu - 2010

 

NCS. Hồ Cảnh Hạnh

(Hiệu trưởng)

9

Giúp học sinh tiểu học tập luyện thao tác khái quát hóa trong dạy học giải toán.

Tạp chí giáo dục số 259/Kỳ 1 (4 - 2011)

ThS. Triệu Thị Thu Hiền

(K. Tự nhiên)

10

Đề tài nông thôn trong văn xuôi Việt Nam

Kỷ yếu Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh tháng 12/2010

NCS. Bùi Quang Trường

(K. Xã hội)

11

Đổi mới mạnh mẽ công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Hội thảo khoa học: "Thi , kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của HSSV với việ nâng cao chất lượng đào tạo", CĐSP BR - VT, 01 - 2011

NCS. Hồ Cảnh Hạnh

(Hiệu trưởng)

12

Thực trạng và giải pháp về việc nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Hội thảo khoa học: "Thi , kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của HSSV với việ nâng cao chất lượng đào tạo", CĐSP BR - VT, 01 - 2011

ThS. Phan Thế Hải

(P. Đào tạo)

13

Vấn đề ôn tập của sinh viên - thực trạng và giải pháp

Nt

GV. Đinh Thị Dậu

(K. Tiểu học)

14

Một số suy nghĩ về đề thi dạng "đề mở", "đề đóng" trong kiểm tra đánh giá ở trường cao đẳng

Nt

ThS. Ng. Thiện Thắng

(P. NCKH & QHQT)

15

Đánh giá chuyên cần, ý thức và thái độ học tập của sinh viên -Thực trạng và giải pháp

Nt

NCS.Nguyễn Chí Tăng

(K. Tiểu học)

16

Một vài suy nghĩ về đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Nt

ThS. Võ Thị Thanh

(K. Xã hội)

17

Cải tiến cách thức kiểm tra và đánh giá trong dạy học

Nt

ThS. Đặng Minh Quang

P. Thiết bị - Thư viện

18

Cần đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá để phát triển tư duy độc lập, sáng tạo và đổi mới phương pháp học tập trong sinh viên

 

Nt

 

ThS. Bùi Bộ

 

19

Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Nt

 

ThS. Hồ Viết Chiến

(Tổ Chính trị)

20

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh - sinh viên với việc nâng cao chất lượng đào tạo

 

Nt

ThS. Ng. Văn Hồng

(K. Tự nhiên)

21

Thi và dạy cách ra đề thi

Nt

 

NCS. Hồ Cảnh Hạnh

(Hiệu trưởng)

22

Vài suy nghĩ về đánh giá dạy -  học ở trường CĐSP BR - VT

Nt

ThS. Trần  Xuân Tĩnh

(K. Bồi dưỡng)

23

Ứng dung CNTT và trắc nghiệm khách quan vào việc xây dựng kịch bản dạy học học phần Tâm lý học đại cương

Kỷ yếu hội thảo khoa học : "Nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng Tâm lý học - Giáo dục học trong thời kỳ hội nhập quốc tế", Khoa TL - GD, ĐHSP Hà Nội, 11 - 2010.

 

ThS. Võ Thị Thanh

(K. Xã hội)

24

Sự cần thiết phải áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc đại học.

Kỷ yếu NCKH kỷ niệm 10 năm thành lập Trường CĐSP BR - VT (10 - 2010)

ThS. Ng. Thiện Thắng

(P. NCKH & QHQT)

25

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng - biện pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Nt

ThS. Ng.Xuân Dũng

(P. Hành chính)

26

Vận dụng chuẩn nghề nghiệp GV trong công tác đào tại GV mầm non ở trường CĐSP nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Nt

ThS. Ng. Thị Hồng Lam

(K. Tiểu học)

27

Việc sử dụng tiếng Việt trong giảng dạy tiếng Anh.

Nt

NCS. Nguyễn Văn Hán

(K. NN - Tin học)

   II. Các sáng kiến kinh nghiệm đã được Hội đồng khoa học và đào tạo nghiệm thu

STT

Nội dung

Lĩnh vực

Tác giả

(Đơn vị)

1

Nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện thiết bị dạy học ở trường CĐSP BR - VT.

Phương tiện - thiết bị dạy học

ThS. Đặng Minh Quang

(P. Tổ chức)

2

Một số biện pháp quản lý và giáo dục đạo đức cho SV trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Quản lý & giáo dục SV

ThS. Lê Thị Kim Chi

(P. Tổ chức)

3

Quản lý nề nếp dạy học ở khu C

Quản lý

Phạm Sỹ Hỷ

(P. Tổ chức)

4

Biện pháp mô tả Trường 100 trong biểu ghi MARC 21 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện

Quản lý thư viện

Vũ Thị Thanh Mai

(P. Thiết bị - Thư viện)

5

Lồng ghép chương trình giáo dục giới tính - sức khỏe sinh sản cho SV mầm non trong học phần giải phẫu sinh lý trẻ em

Giáo dục giới tính

Lê Thị Bích Mai

(P. Thiết bị - Thư viện)

6

Một số kinh nghiệm để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Phương pháp dạy học

ThS. Hồ Viết Chiến

(Tổ Chính trị)

7

Giáo án bài giảng trong nhà trường hiện đại

Lý luận dạy học

ThS. Nguyễn Văn Lực

(K. Xã hội)

8

Một vài kinh nghiệm xây dựng chương trình và giảng dạy môn "Tin học ứng dụng trong hóa học" ở Trường CĐSP BR - VT.

Hóa học

ThS. Lê Hữu Trinh

(K. Tự nhiên)

9

Phong cách giảng dạy khía cạnh tình dục trong Văn học Trung đại Việt Nam.

Lý luận dạy học Văn học

ThS. Lê Văn Hùng

(K. Xã hội)

10

Một số kinh nghiệm phương pháp đối ứng tài khoản.

Tài chính

Đào Thị Tuyết Minh

             (P. Kế toán)

11

Tổ chức thảo luận trong dạy học môn TLH và GDH đối với SV CĐSP.

Lý luận dạy học

ThS. Phạm Văn Hiếu

(K. Tiểu học)

12

Một số kinh nghiệm soạn bài giảng điện tử E-Learning.

Dạy học Tin học

ThS. Phạm T. Thúy Giang

(K. NN - Tin học)

13

Phương pháp giảng dạy hiệu quả đối với môn học phân tích thiết kế hệ thống thông tin.

Lý luận dạy học Tin học

ThS. Tiền Tú Anh

(K. NN - Tin học)

14

Thay đổi nhận thức và thiết lập kỹ năng đọc hiểu

Lý luận dạy học tiếng Anh

ThS. Phùng Thị Sinh

(K. NN - Tin học)

15

Gắn lý luận với thực tiễn, một cách làm hiệu quả trong giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

LLDH chính trị

GV. Hồ Viết Hùng

(Tổ Chính trị)

16

Ứng dụng PPDH tích cực trong các học phần tiếng Việt, Văn học THSP mầm non

LLDH Văn học

ThS. Lê Trung Kiệt

(K. Bồi dưỡng)

10/6/2011

PHÒNG NCKH & QHQT

 


 Tổng hợp các bài báo, TLKH, SKKN đã được hoàn thành và nghiệm thu trong năm học 2010-2011
10/06/2011

 

CÁC BÀI BÁO, THAM LUẬN KHOA HỌC VÀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

 ĐÃ ĐƯỢC HOÀN THÀNH VÀ NGHIỆM THU TRONG HỌC NĂM HỌC 2010 - 2011

I. Các bài báo và tham luận khoa học

STT

Nội dung bài báo

Nơi đăng tải

Tác giả

(đơn vị)

1

Đôi nét về tính nghiệm thân trong ẩn dụ và hoán dụ ý niệm

Tạp chí "Ngôn ngữ & đời sống" của Hội ngôn ngữ học VN, số 7 (177) 2010

NCS. Nguyễn Văn Hán

(K. NN - Tin học)

2

Một thuật toán HEURISTIC hiệu quả rút gọn thuộc tính dựa trên quan hệ phụ thuộc của thuộc tính

Kỷ yếu hội thảo khoa học 50 năm Trường đại học Vinh

ThS. Nguyễn Công Long

( P. Đào tạo)

3

Tháng Tám -  mùa thu độc lập

Tạp chí đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, số 126 - 2010

 

GV. Hồ Viết Hùng

(Tổ Chính trị)

 

4

Cách mạng Tháng Tám - 1945 thắng lợi của sự đoàn kết toàn dân tộc

Tạp chí Vũng Tàu ngày nay, số 24 / 2010

5

Tìm cơ sở pháp lý cho công tác tư vấn tâm lý học đường ở Việt Nam

Báo cáo khoa học Hội nghị quốc tế lần 2 về tâm lý học đường ở Việt Nam, Nxb Đại học Huế, 01 - 2011.

ThS. Ng. Thiện Thắng

(P. NCKH & QHQT)

6

Nhu cầu tư vấn tâm lý của sinh viên hiện nay trong học đường

Báo cáo khoa học Hội nghị quốc tế lần 2 về tâm lý học đường ở Việt Nam, Nxb Đại học Huế, 01 - 2011.

 

NCS.Nguyễn Chí Tăng

(K. Tiểu học)

 

 

7

Xây dựng tiêu chí và thang đánh giá sự thích ứng của GV với việc ứng dung công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy

Kỷ yếu hội thảo khoa học : "Nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng Tâm lý học - Giáo dục học trong thời kỳ hội nhập quốc tế", Khoa TL - GD, ĐHSP Hà Nội, 11 - 2010.

8

 

Quản lý trường sư phạm phạm địa phương

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học và cao đẳng Việt Nam.

Ban liên lạc các trường ĐH và CĐ Việt Nam, Vũng Tàu - 2010

 

NCS. Hồ Cảnh Hạnh

(Hiệu trưởng)

9

Giúp học sinh tiểu học tập luyện thao tác khái quát hóa trong dạy học giải toán.

Tạp chí giáo dục số 259/Kỳ 1 (4 - 2011)

ThS. Triệu Thị Thu Hiền

(K. Tự nhiên)

10

Đề tài nông thôn trong văn xuôi Việt Nam

Kỷ yếu Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh tháng 12/2010

NCS. Bùi Quang Trường

(K. Xã hội)

11

Đổi mới mạnh mẽ công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Hội thảo khoa học: "Thi , kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của HSSV với việ nâng cao chất lượng đào tạo", CĐSP BR - VT, 01 - 2011

NCS. Hồ Cảnh Hạnh

(Hiệu trưởng)

12

Thực trạng và giải pháp về việc nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Hội thảo khoa học: "Thi , kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của HSSV với việ nâng cao chất lượng đào tạo", CĐSP BR - VT, 01 - 2011

ThS. Phan Thế Hải

(P. Đào tạo)

13

Vấn đề ôn tập của sinh viên - thực trạng và giải pháp

Nt

GV. Đinh Thị Dậu

(K. Tiểu học)

14

Một số suy nghĩ về đề thi dạng "đề mở", "đề đóng" trong kiểm tra đánh giá ở trường cao đẳng

Nt

ThS. Ng. Thiện Thắng

(P. NCKH & QHQT)

15

Đánh giá chuyên cần, ý thức và thái độ học tập của sinh viên -Thực trạng và giải pháp

Nt

NCS.Nguyễn Chí Tăng

(K. Tiểu học)

16

Một vài suy nghĩ về đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Nt

ThS. Võ Thị Thanh

(K. Xã hội)

17

Cải tiến cách thức kiểm tra và đánh giá trong dạy học

Nt

ThS. Đặng Minh Quang

P. Thiết bị - Thư viện

18

Cần đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá để phát triển tư duy độc lập, sáng tạo và đổi mới phương pháp học tập trong sinh viên

 

Nt

 

ThS. Bùi Bộ

 

19

Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Nt

 

ThS. Hồ Viết Chiến

(Tổ Chính trị)

20

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh - sinh viên với việc nâng cao chất lượng đào tạo

 

Nt

ThS. Ng. Văn Hồng

(K. Tự nhiên)

21

Thi và dạy cách ra đề thi

Nt

 

NCS. Hồ Cảnh Hạnh

(Hiệu trưởng)

22

Vài suy nghĩ về đánh giá dạy -  học ở trường CĐSP BR - VT

Nt

ThS. Trần  Xuân Tĩnh

(K. Bồi dưỡng)

23

Ứng dung CNTT và trắc nghiệm khách quan vào việc xây dựng kịch bản dạy học học phần Tâm lý học đại cương

Kỷ yếu hội thảo khoa học : "Nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng Tâm lý học - Giáo dục học trong thời kỳ hội nhập quốc tế", Khoa TL - GD, ĐHSP Hà Nội, 11 - 2010.

 

ThS. Võ Thị Thanh

(K. Xã hội)

24

Sự cần thiết phải áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc đại học.

Kỷ yếu NCKH kỷ niệm 10 năm thành lập Trường CĐSP BR - VT (10 - 2010)

ThS. Ng. Thiện Thắng

(P. NCKH & QHQT)

25

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng - biện pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Nt

ThS. Ng.Xuân Dũng

(P. Hành chính)

26

Vận dụng chuẩn nghề nghiệp GV trong công tác đào tại GV mầm non ở trường CĐSP nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Nt

ThS. Ng. Thị Hồng Lam

(K. Tiểu học)

27

Việc sử dụng tiếng Việt trong giảng dạy tiếng Anh.

Nt

NCS. Nguyễn Văn Hán

(K. NN - Tin học)

   II. Các sáng kiến kinh nghiệm đã được Hội đồng khoa học và đào tạo nghiệm thu

STT

Nội dung

Lĩnh vực

Tác giả

(Đơn vị)

1

Nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện thiết bị dạy học ở trường CĐSP BR - VT.

Phương tiện - thiết bị dạy học

ThS. Đặng Minh Quang

(P. Tổ chức)

2

Một số biện pháp quản lý và giáo dục đạo đức cho SV trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Quản lý & giáo dục SV

ThS. Lê Thị Kim Chi

(P. Tổ chức)

3

Quản lý nề nếp dạy học ở khu C

Quản lý

Phạm Sỹ Hỷ

(P. Tổ chức)

4

Biện pháp mô tả Trường 100 trong biểu ghi MARC 21 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện

Quản lý thư viện

Vũ Thị Thanh Mai

(P. Thiết bị - Thư viện)

5

Lồng ghép chương trình giáo dục giới tính - sức khỏe sinh sản cho SV mầm non trong học phần giải phẫu sinh lý trẻ em

Giáo dục giới tính

Lê Thị Bích Mai

(P. Thiết bị - Thư viện)

6

Một số kinh nghiệm để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Phương pháp dạy học

ThS. Hồ Viết Chiến

(Tổ Chính trị)

7

Giáo án bài giảng trong nhà trường hiện đại

Lý luận dạy học

ThS. Nguyễn Văn Lực

(K. Xã hội)

8

Một vài kinh nghiệm xây dựng chương trình và giảng dạy môn "Tin học ứng dụng trong hóa học" ở Trường CĐSP BR - VT.

Hóa học

ThS. Lê Hữu Trinh

(K. Tự nhiên)

9

Phong cách giảng dạy khía cạnh tình dục trong Văn học Trung đại Việt Nam.

Lý luận dạy học Văn học

ThS. Lê Văn Hùng

(K. Xã hội)

10

Một số kinh nghiệm phương pháp đối ứng tài khoản.

Tài chính

Đào Thị Tuyết Minh

             (P. Kế toán)

11

Tổ chức thảo luận trong dạy học môn TLH và GDH đối với SV CĐSP.

Lý luận dạy học

ThS. Phạm Văn Hiếu

(K. Tiểu học)

12

Một số kinh nghiệm soạn bài giảng điện tử E-Learning.

Dạy học Tin học

ThS. Phạm T. Thúy Giang

(K. NN - Tin học)

13

Phương pháp giảng dạy hiệu quả đối với môn học phân tích thiết kế hệ thống thông tin.

Lý luận dạy học Tin học

ThS. Tiền Tú Anh

(K. NN - Tin học)

14

Thay đổi nhận thức và thiết lập kỹ năng đọc hiểu

Lý luận dạy học tiếng Anh

ThS. Phùng Thị Sinh

(K. NN - Tin học)

15

Gắn lý luận với thực tiễn, một cách làm hiệu quả trong giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

LLDH chính trị

GV. Hồ Viết Hùng

(Tổ Chính trị)

16

Ứng dụng PPDH tích cực trong các học phần tiếng Việt, Văn học THSP mầm non

LLDH Văn học

ThS. Lê Trung Kiệt

(K. Bồi dưỡng)

10/6/2011

PHÒNG NCKH & QHQT

 689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 39
Tổng số lượt truy cập: 380488


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.