(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2011 - 2012
29/08/2011
 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

Số : 145 /NCKH-CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 20 tháng 08 năm 2011

 

DANH MỤC NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ NCKH NĂM HỌC 2011 - 2012

Kính gửi : Các phòng/ khoa và tổ trực thuộc

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học của trường cao đẳng, tạo thuận lợi cho cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên của trường lựa chọn vấn đề nghiên cứu, viết giáo trình / tài liệu giảng dạy và sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2011 - 2012, nhà trường thông tin  đến các đơn vị cụ thể như sau :

1. Mục đích

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường, gắn chặt hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học với việc cải tiến phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý của nhà trường phù hợp với đào tạo theo tín chỉ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong xu hướng hội nhập.

2. Những vấn đề cần tập trung nghiên cứu

            - Tiếp tục nghiên cứu để biên soạn đề cương bài giảng, tài liệu giảng dạy cho các bộ môn thuộc các ngành đào tạo mới của trường nhưng chưa có giáo trình chính thức hoặc tài liệu đã lạc hậu không còn phù hợp với đào tạo theo tín chỉ.

            - Nghiên cứu nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học ở trường cao đẳng theo hướng đa ngành.

            - Nghiên cứu để tiếp tục cải tiến nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nâng cao chất lượng đào tạo theo tín  chỉ.

            - Nghiên cứu việc sử dụng và phát huy hiệu quả của trang thiết bị dạy học đã có của nhà trường.

            - Nghiên cứu viết các chương trình (phần mềm) ứng dụng phục vụ công tác quản lý trong trường.

            - Viết sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lý như: Quản lý cán bộ, quản lý học sinh - sinh viên, quản lý giờ dạy của giảng viên, giờ học của sinh viên, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, công tác cố vấn học tập,...theo  "Quy chế 43"...

            - Nghiên cứu việc cải tiến phương pháp học tập, rèn luyện của học sinh - sinh viên. Gắn việc học tập tri thức với việc rèn luyện kỹ năng, thái độ nghề nghiệp và kỹ năng sống.

            - Vấn đề lấy ý kiến của SV - HS về hoạt động giảng dạy của GV và công tác quản lý của nhà trường.

            -  Nghiên cứu xây dựng nội dung, biện pháp hình thành và nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên CĐSP BR - VT.

            - Nghiên cứu xây dựng ma trận đề cho các môn học phục vụ công tác kiểm tra đánh giá hết môn và thi tốt nghiệp.

            - Nghiên cứu viết giáo trình điện tử của trường CĐSP BR - VT. (theo môn học).

            - Nghiên cứu xây dựng Mô hình Ký túc xá tự quản của sinh viên CĐSP BR - VT.

            - Nghiên cứu xây dựng nội dung, biện pháp quản lý và nâng cao chất lượng các hoạt động ngoài giờ của sinh viên nội trú trường CĐSP BR - VT.

            - Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thi đua thường kỳ đối với các lớp SV ở Trường CĐSP BR - VT trong đào tạo theo tín chỉ.

            - Nghiên cứu xây dựng khung chấm điểm đánh giá cán bộ, viên chức nhà trường theo năm học.

            - Nghiên cứu Dự báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên từ mầm non đến THCS tại tỉnh BR - VT giai đoạn 2015 - 2020.

            - Nghiêu cứu Dự báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp đến đại học tại tỉnh BR - VT giai đoạn 2015 - 2020.

            - Những vấn đề khác liên quan đến hoạt động của nhà trường.

            - Tham gia các đề tài NCKH theo định hướng của các cấp (tỉnh, Bộ,...)

3. Hình thức nghiên cứu, thủ tục đăng ký, xét duyệt và nghiệm thu

            - Cơ bản thực hiện theo văn bản số 265 /CĐSP, ngày 28 tháng 8 năm 2008, Quy định về quy trình, thủ tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, biên soạn giáo trình / tài liệu giảng dạy và viết sáng kiến kinh nghiệm của Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu (ban hành kèm theo Quyết định số: 264 /QĐ - CĐSP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Hiệu trưởng trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu - Có thể xem trên Website của trường).

- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. (tài liệu hướng dẫn đã gửi về các đơn vị trong tháng 6 năm 2010).

4. Thời gian

4.1. Đăng ký : Từ ngày ra văn bản này đến 30 tháng 9 năm 2011 là kết thúc.

4.2. Duyệt đề cương: Từ 15 / 11 / 2011 đến 30 / 11 / 2011 là kết thúc.

4.3. Nghiệm thu : Từ 20 / 5 / 2012 đến 20 / 6/ 2012 là kết thúc. (đối với các đề tài được duyệt thực hiện trong năm học)

Trên đây là những vấn đề cơ bản để định hướng cho công tác nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, giáo trình / tài liệu giảng dạy. Yêu cầu trưởng các đơn vị tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên (đối với các khoa) trong đơn vị về nội dung văn bản này kể cả những quy định về quy trình, thủ tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, viết sáng kiến kinh nghiệm và biên soạn giáo trình / tài liệu giảng dạy như đã đề cập ở trên. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì chưa rõ thì liên hệ Phòng NCKH & QHQT để được giải thích thêm.

Nơi nhận

- Ban giám hiệu;  

- Trưởng các đơn vị (triển khai);      

- Lưu: P. hc. P. nckh /kh/đinh huong..                                                      

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

ThS. Hồ Cảnh Hạnh


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Quyết định ban hành Quy định về Quản lí hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
Công văn của Sở GD-ĐT Hướng dẫn công tác sáng kiến phục vụ Thi đua-khen thưởng- năm 2016
Kế hoạch nghiêm thu đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu giảng dạy cấp trường năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2013 - 2014
Lịch bảo vệ đề tài khoa học cấp trường năm học 2012 - 2013
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2012 - 2013
Tbáo: V/v triển khai công tác Hội giảng năm học 2012 - 2013
Kế hoạch bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu cấp trường năm học 2011 - 2012
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2011 - 2012
12
 Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2011 - 2012
29/08/2011
 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

Số : 145 /NCKH-CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 20 tháng 08 năm 2011

 

DANH MỤC NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ NCKH NĂM HỌC 2011 - 2012

Kính gửi : Các phòng/ khoa và tổ trực thuộc

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học của trường cao đẳng, tạo thuận lợi cho cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên của trường lựa chọn vấn đề nghiên cứu, viết giáo trình / tài liệu giảng dạy và sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2011 - 2012, nhà trường thông tin  đến các đơn vị cụ thể như sau :

1. Mục đích

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường, gắn chặt hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học với việc cải tiến phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý của nhà trường phù hợp với đào tạo theo tín chỉ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong xu hướng hội nhập.

2. Những vấn đề cần tập trung nghiên cứu

            - Tiếp tục nghiên cứu để biên soạn đề cương bài giảng, tài liệu giảng dạy cho các bộ môn thuộc các ngành đào tạo mới của trường nhưng chưa có giáo trình chính thức hoặc tài liệu đã lạc hậu không còn phù hợp với đào tạo theo tín chỉ.

            - Nghiên cứu nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học ở trường cao đẳng theo hướng đa ngành.

            - Nghiên cứu để tiếp tục cải tiến nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nâng cao chất lượng đào tạo theo tín  chỉ.

            - Nghiên cứu việc sử dụng và phát huy hiệu quả của trang thiết bị dạy học đã có của nhà trường.

            - Nghiên cứu viết các chương trình (phần mềm) ứng dụng phục vụ công tác quản lý trong trường.

            - Viết sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lý như: Quản lý cán bộ, quản lý học sinh - sinh viên, quản lý giờ dạy của giảng viên, giờ học của sinh viên, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, công tác cố vấn học tập,...theo  "Quy chế 43"...

            - Nghiên cứu việc cải tiến phương pháp học tập, rèn luyện của học sinh - sinh viên. Gắn việc học tập tri thức với việc rèn luyện kỹ năng, thái độ nghề nghiệp và kỹ năng sống.

            - Vấn đề lấy ý kiến của SV - HS về hoạt động giảng dạy của GV và công tác quản lý của nhà trường.

            -  Nghiên cứu xây dựng nội dung, biện pháp hình thành và nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên CĐSP BR - VT.

            - Nghiên cứu xây dựng ma trận đề cho các môn học phục vụ công tác kiểm tra đánh giá hết môn và thi tốt nghiệp.

            - Nghiên cứu viết giáo trình điện tử của trường CĐSP BR - VT. (theo môn học).

            - Nghiên cứu xây dựng Mô hình Ký túc xá tự quản của sinh viên CĐSP BR - VT.

            - Nghiên cứu xây dựng nội dung, biện pháp quản lý và nâng cao chất lượng các hoạt động ngoài giờ của sinh viên nội trú trường CĐSP BR - VT.

            - Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thi đua thường kỳ đối với các lớp SV ở Trường CĐSP BR - VT trong đào tạo theo tín chỉ.

            - Nghiên cứu xây dựng khung chấm điểm đánh giá cán bộ, viên chức nhà trường theo năm học.

            - Nghiên cứu Dự báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên từ mầm non đến THCS tại tỉnh BR - VT giai đoạn 2015 - 2020.

            - Nghiêu cứu Dự báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp đến đại học tại tỉnh BR - VT giai đoạn 2015 - 2020.

            - Những vấn đề khác liên quan đến hoạt động của nhà trường.

            - Tham gia các đề tài NCKH theo định hướng của các cấp (tỉnh, Bộ,...)

3. Hình thức nghiên cứu, thủ tục đăng ký, xét duyệt và nghiệm thu

            - Cơ bản thực hiện theo văn bản số 265 /CĐSP, ngày 28 tháng 8 năm 2008, Quy định về quy trình, thủ tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, biên soạn giáo trình / tài liệu giảng dạy và viết sáng kiến kinh nghiệm của Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu (ban hành kèm theo Quyết định số: 264 /QĐ - CĐSP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Hiệu trưởng trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu - Có thể xem trên Website của trường).

- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. (tài liệu hướng dẫn đã gửi về các đơn vị trong tháng 6 năm 2010).

4. Thời gian

4.1. Đăng ký : Từ ngày ra văn bản này đến 30 tháng 9 năm 2011 là kết thúc.

4.2. Duyệt đề cương: Từ 15 / 11 / 2011 đến 30 / 11 / 2011 là kết thúc.

4.3. Nghiệm thu : Từ 20 / 5 / 2012 đến 20 / 6/ 2012 là kết thúc. (đối với các đề tài được duyệt thực hiện trong năm học)

Trên đây là những vấn đề cơ bản để định hướng cho công tác nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, giáo trình / tài liệu giảng dạy. Yêu cầu trưởng các đơn vị tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên (đối với các khoa) trong đơn vị về nội dung văn bản này kể cả những quy định về quy trình, thủ tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, viết sáng kiến kinh nghiệm và biên soạn giáo trình / tài liệu giảng dạy như đã đề cập ở trên. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì chưa rõ thì liên hệ Phòng NCKH & QHQT để được giải thích thêm.

Nơi nhận

- Ban giám hiệu;  

- Trưởng các đơn vị (triển khai);      

- Lưu: P. hc. P. nckh /kh/đinh huong..                                                      

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

ThS. Hồ Cảnh Hạnh


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Quyết định ban hành Quy định về Quản lí hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
Công văn của Sở GD-ĐT Hướng dẫn công tác sáng kiến phục vụ Thi đua-khen thưởng- năm 2016
Kế hoạch nghiêm thu đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu giảng dạy cấp trường năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2013 - 2014
Lịch bảo vệ đề tài khoa học cấp trường năm học 2012 - 2013
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2012 - 2013
Tbáo: V/v triển khai công tác Hội giảng năm học 2012 - 2013
Kế hoạch bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu cấp trường năm học 2011 - 2012
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2011 - 2012
12
© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.