(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Mẫu kê khai giờ dạy và công việc khác năm 2015
12/06/2015

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số:  14 / CĐSP - ĐT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 20  tháng  5  năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn kê khai giờ dạy, giờ nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn khác năm học 2014 - 2015

         Kính gửi: Các khoa / phòng

Để kịp thời gian làm các thủ tục quyết toán tiền thừa giờ năm học 2014 – 2015, nhà trường thông báo đến các đơn vị triển khai cho các tổ, các giảng viên (GV) thực hiện việc kê khai giờ dạy, giờ nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn khác cụ thể như sau:

1. Về giờ dạy

Tất cả GV phải tự kê khai (theo mẫu số 1 đi kèm) rồi nộp cho tổ trưởng. Tổ trưởng kiểm tra và ký xác nhận vào bản khai của cá nhân GV, đồng thời tổng hợp theo đơn vị tổ (mẫu số 2 đi kèm) nộp cho Trưởng khoa (trước ngày 10/6/2015). Trưởng khoa kiểm tra, ký xác nhận sau đó nộp về Phòng Đào tạo (thầy Tuấn nhận) trước ngày 20/ 6/2015 tất cả các bản kê khai của cá nhân và bản tổng hợp của tổ.

2. Về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

Các cá nhân tự kê khai (dựa theo quy định về định mức giờ chuẩn NCKH cho các đối tượng năm học 2014 – 2015) nộp về Phòng Nghiên cứu khoa học & Quan hệ quốc tế (kèm các minh chứng theo quy định). Phòng Nghiên cứu khoa học & Quan hệ quốc tế kiểm tra, xác nhận đồng thời tổng hợp chung rồi gửi về Phòng Đào tạo (thầy Tuấn nhận) trước ngày 20 /6 / 2015 để tổng hợp với nhiệm vụ giảng dạy.  

3. Về các nhiệm vụ chuyên môn khác

Các cá nhân tự kê khai dựa theo quy định về định mức giờ chuẩn năm học 2014 – 2015 (được ghi trong cuốn chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 – 2015, đã gửi về các đơn vị). Lưu ý: để tiện thống kê và kiểm tra, khi ghi các mục mình có thực hiện vẫn giữ nguyên số thứ tự của mục đó, các mục không thực hiện thì xóa đi. Bản kê khai của cá nhân phải có sự kiểm tra và chữ ký xác nhận của các bộ phận theo quy định. Khoa/ Phòng ký xác nhận chung rồi nộp tất cả các bản khai của cá nhân về P. Đào tạo (cô Tú Anh nhận) trước ngày 20/6/2015.

Ghi chú:

 - Các biểu mẫu số 1, 2, đều có trên Website của trường.

- Sau thời gian quy định ở trên nếu đơn vị nào chưa hoàn thành, Phòng Đào tạo không chịu trách nhiệm về mọi khiếu nại về sau. Riêng những công việc phát sinh sau thời gian cá nhân đã kê khai, sẽ phải báo bổ sung trước ngày 31/7/2015.

- Trong quá trình thực hiện nếu có gì chưa rõ liên hệ Phòng Đào tạo (gặp Thiện Thắng).

- Thời gian làm việc của năm học: tính từ 01/8/2014 đến 31/7/2015.

Nơi nhận:

- BGH: chỉ đạo;                       
- Như kính gửi: thực hiện;                       

- Website của trường;
- Lưu: PĐT./.

 

TL/ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký) 
ThS. Nguyễn Thiện Thắng

 Mẫu kê giờ dạy 2015

Mẫu kê công việc khác 2015


 Mẫu kê khai giờ dạy và công việc khác năm 2015
12/06/2015

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số:  14 / CĐSP - ĐT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 20  tháng  5  năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn kê khai giờ dạy, giờ nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn khác năm học 2014 - 2015

         Kính gửi: Các khoa / phòng

Để kịp thời gian làm các thủ tục quyết toán tiền thừa giờ năm học 2014 – 2015, nhà trường thông báo đến các đơn vị triển khai cho các tổ, các giảng viên (GV) thực hiện việc kê khai giờ dạy, giờ nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn khác cụ thể như sau:

1. Về giờ dạy

Tất cả GV phải tự kê khai (theo mẫu số 1 đi kèm) rồi nộp cho tổ trưởng. Tổ trưởng kiểm tra và ký xác nhận vào bản khai của cá nhân GV, đồng thời tổng hợp theo đơn vị tổ (mẫu số 2 đi kèm) nộp cho Trưởng khoa (trước ngày 10/6/2015). Trưởng khoa kiểm tra, ký xác nhận sau đó nộp về Phòng Đào tạo (thầy Tuấn nhận) trước ngày 20/ 6/2015 tất cả các bản kê khai của cá nhân và bản tổng hợp của tổ.

2. Về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

Các cá nhân tự kê khai (dựa theo quy định về định mức giờ chuẩn NCKH cho các đối tượng năm học 2014 – 2015) nộp về Phòng Nghiên cứu khoa học & Quan hệ quốc tế (kèm các minh chứng theo quy định). Phòng Nghiên cứu khoa học & Quan hệ quốc tế kiểm tra, xác nhận đồng thời tổng hợp chung rồi gửi về Phòng Đào tạo (thầy Tuấn nhận) trước ngày 20 /6 / 2015 để tổng hợp với nhiệm vụ giảng dạy.  

3. Về các nhiệm vụ chuyên môn khác

Các cá nhân tự kê khai dựa theo quy định về định mức giờ chuẩn năm học 2014 – 2015 (được ghi trong cuốn chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 – 2015, đã gửi về các đơn vị). Lưu ý: để tiện thống kê và kiểm tra, khi ghi các mục mình có thực hiện vẫn giữ nguyên số thứ tự của mục đó, các mục không thực hiện thì xóa đi. Bản kê khai của cá nhân phải có sự kiểm tra và chữ ký xác nhận của các bộ phận theo quy định. Khoa/ Phòng ký xác nhận chung rồi nộp tất cả các bản khai của cá nhân về P. Đào tạo (cô Tú Anh nhận) trước ngày 20/6/2015.

Ghi chú:

 - Các biểu mẫu số 1, 2, đều có trên Website của trường.

- Sau thời gian quy định ở trên nếu đơn vị nào chưa hoàn thành, Phòng Đào tạo không chịu trách nhiệm về mọi khiếu nại về sau. Riêng những công việc phát sinh sau thời gian cá nhân đã kê khai, sẽ phải báo bổ sung trước ngày 31/7/2015.

- Trong quá trình thực hiện nếu có gì chưa rõ liên hệ Phòng Đào tạo (gặp Thiện Thắng).

- Thời gian làm việc của năm học: tính từ 01/8/2014 đến 31/7/2015.

Nơi nhận:

- BGH: chỉ đạo;                       
- Như kính gửi: thực hiện;                       

- Website của trường;
- Lưu: PĐT./.

 

TL/ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký) 
ThS. Nguyễn Thiện Thắng

 Mẫu kê giờ dạy 2015

Mẫu kê công việc khác 2015689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 861
Tổng số lượt truy cập: 463881


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.