(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Chỉnh sửa bổ sung một số điểm trong “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu”
29/08/2013

SỞ GD VÀ ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

Số: 246/QĐ-CĐSP

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 29 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu” ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-CĐSP ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng trường Cao đẳng được quy định tại Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số14/2009/TT-BGD-ĐT ngày 28/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 429/QĐ-CĐSP ngày 02 tháng 09 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-CĐSP ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu” ban hành kèm theo Quyết định số 429/QĐ-CĐSP ngày 03 tháng 09 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên của trường;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo quyết định số 318/QĐ-CĐSP ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 2. Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần

1. Chương trình đào tạo (sau đây gọi tắt là chương trình) cần thể hiện rõ: trình độ đào tạo; đối tượng đào tạo, điều kiện nhập học và điều kiện tốt nghiệp; mục tiêu đào tạo, chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học khi tốt nghiệp; khối lượng kiến thức lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch đào tạo theo thời gian thiết kế; phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập; các điều kiện thực hiện chương trình. 

2. Mỗi chương trình gắn với một ngành (kiểu đơn ngành) hoặc với một vài ngành (kiểu song ngành, kiểu ngành chính - ngành phụ, kiểu 2 văn bằng) và được cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp.

3. Đề cương chi tiết của từng học phần phải thể hiện rõ số lượng tín chỉ, điều kiện tiên quyết (nếu có), nội dung lý thuyết và thực hành, cách thức đánh giá học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo và điều kiện thí nghiệm, thực hành, thực tập phục vụ học phần.

4. Hiệu trưởng ban hành chương trình thực hiện với khối lượng của mỗi chương trình không dưới 90 tín chỉ đối với khoá cao đẳng 3 năm.”

2. Khoản 1 Điều 11 và điểm c khoản 2 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung:

a) Khoản 1 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng ký được thực hiện sau 2 tuần kể từ đầu học kỳ chính nhưng không muộn quá 8 tuần, sau 1 tuần kể từ đầu học kỳ phụ nhưng không muộn quá 4 tuần. Ngoài thời hạn quy định, học phần vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học và nếu sinh viên không đi học học phần này sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F.”

b) Điểm c khoản 2 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) Không vi phạm khoản 3 Điều 10 của Quy chế này.

3. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 16. Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học

1. Sau mỗi học kỳ, sinh viên sẽ nhận được cảnh báo kết quả học tập nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có điểm trung bình chung tích luỹ đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba;

b) Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo;

2. Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có 2 lần cảnh báo kết quả học tập;

b) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế này;

c) Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 29 của Quy chế này hoặc bị kỷ luật ở mức xoá tên khỏi danh sách sinh viên của trường.

  3. Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, trường sẽ thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. Trường hợp tại trường sinh viên đã học hoặc tại những trường khác có các chương trình đào tạo ở trình độ thấp hơn hoặc chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng, thì những sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 của Điều này, được quyền xin xét chuyển qua các chương trình đó và được bảo lưu một phần kết quả học tập ở chương trình cũ khi học ở các chương trình mới này. Hiệu trưởng xem xét quyết định cho bảo lưu kết quả học tập đối với từng trường hợp cụ thể.”

4. Khoản 1 Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Sinh viên được trường xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

b) Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo được quy định tại Điều 2 của Quy chế này;

c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

d) Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính và các điều kiện khác do Hiệu trưởng quy định;

đ) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với các ngành không chuyên về thể dục - thể thao;

e) Có đơn gửi Phòng đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khoá học.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

 Điều 3. Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, các đơn vị liên quan, cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và sinh viên, học sinh trong toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 DOWNLOAD NỘI DUNG QUY CHẾ.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, các PHT;

- Như điều 3;

- Website nhà trường;

- Lưu: ĐT, HC.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THI TRỰC TUYẾN
QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 2021
QUY ĐỊNH VÀ BIỂU MẪU THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM 2021
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
QUY CHẾ QUẢN LÝ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
Quy chế đào tạo Cao đẳng liên thông VLVH - 2019
Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu (07/2014)
Thông báo: V/v tên gọi của ngành học "Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp"
Chỉnh sửa bổ sung một số điểm trong “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu”
Quyết định: Ban hành Quy định về chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và điều kiện hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với sinh viên hệ cao đẳng chính quy
123
 Chỉnh sửa bổ sung một số điểm trong “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu”
29/08/2013

SỞ GD VÀ ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

Số: 246/QĐ-CĐSP

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 29 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu” ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-CĐSP ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng trường Cao đẳng được quy định tại Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số14/2009/TT-BGD-ĐT ngày 28/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 429/QĐ-CĐSP ngày 02 tháng 09 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-CĐSP ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu” ban hành kèm theo Quyết định số 429/QĐ-CĐSP ngày 03 tháng 09 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên của trường;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo quyết định số 318/QĐ-CĐSP ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 2. Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần

1. Chương trình đào tạo (sau đây gọi tắt là chương trình) cần thể hiện rõ: trình độ đào tạo; đối tượng đào tạo, điều kiện nhập học và điều kiện tốt nghiệp; mục tiêu đào tạo, chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học khi tốt nghiệp; khối lượng kiến thức lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch đào tạo theo thời gian thiết kế; phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập; các điều kiện thực hiện chương trình. 

2. Mỗi chương trình gắn với một ngành (kiểu đơn ngành) hoặc với một vài ngành (kiểu song ngành, kiểu ngành chính - ngành phụ, kiểu 2 văn bằng) và được cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp.

3. Đề cương chi tiết của từng học phần phải thể hiện rõ số lượng tín chỉ, điều kiện tiên quyết (nếu có), nội dung lý thuyết và thực hành, cách thức đánh giá học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo và điều kiện thí nghiệm, thực hành, thực tập phục vụ học phần.

4. Hiệu trưởng ban hành chương trình thực hiện với khối lượng của mỗi chương trình không dưới 90 tín chỉ đối với khoá cao đẳng 3 năm.”

2. Khoản 1 Điều 11 và điểm c khoản 2 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung:

a) Khoản 1 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng ký được thực hiện sau 2 tuần kể từ đầu học kỳ chính nhưng không muộn quá 8 tuần, sau 1 tuần kể từ đầu học kỳ phụ nhưng không muộn quá 4 tuần. Ngoài thời hạn quy định, học phần vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học và nếu sinh viên không đi học học phần này sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F.”

b) Điểm c khoản 2 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) Không vi phạm khoản 3 Điều 10 của Quy chế này.

3. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 16. Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học

1. Sau mỗi học kỳ, sinh viên sẽ nhận được cảnh báo kết quả học tập nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có điểm trung bình chung tích luỹ đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba;

b) Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo;

2. Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có 2 lần cảnh báo kết quả học tập;

b) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế này;

c) Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 29 của Quy chế này hoặc bị kỷ luật ở mức xoá tên khỏi danh sách sinh viên của trường.

  3. Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, trường sẽ thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. Trường hợp tại trường sinh viên đã học hoặc tại những trường khác có các chương trình đào tạo ở trình độ thấp hơn hoặc chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng, thì những sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 của Điều này, được quyền xin xét chuyển qua các chương trình đó và được bảo lưu một phần kết quả học tập ở chương trình cũ khi học ở các chương trình mới này. Hiệu trưởng xem xét quyết định cho bảo lưu kết quả học tập đối với từng trường hợp cụ thể.”

4. Khoản 1 Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Sinh viên được trường xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

b) Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo được quy định tại Điều 2 của Quy chế này;

c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

d) Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính và các điều kiện khác do Hiệu trưởng quy định;

đ) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với các ngành không chuyên về thể dục - thể thao;

e) Có đơn gửi Phòng đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khoá học.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

 Điều 3. Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, các đơn vị liên quan, cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và sinh viên, học sinh trong toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 DOWNLOAD NỘI DUNG QUY CHẾ.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, các PHT;

- Như điều 3;

- Website nhà trường;

- Lưu: ĐT, HC.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THI TRỰC TUYẾN
QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 2021
QUY ĐỊNH VÀ BIỂU MẪU THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM 2021
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
QUY CHẾ QUẢN LÝ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
Quy chế đào tạo Cao đẳng liên thông VLVH - 2019
Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu (07/2014)
Thông báo: V/v tên gọi của ngành học "Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp"
Chỉnh sửa bổ sung một số điểm trong “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu”
Quyết định: Ban hành Quy định về chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và điều kiện hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với sinh viên hệ cao đẳng chính quy
123

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 862
Tổng số lượt truy cập: 590543


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.