(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Thông báo: V/v tên gọi của ngành học "Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp"
24/09/2013
 

SỞ GD VÀ ĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 266/CV-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 24 tháng 09 năm 2013

                       

                           Kính gửi:  Các cơ quan, đơn vị  tuyển dụng giáo viên

Ngày 27 tháng 04 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tư số 14/2010/TT-BGD ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học. Thực hiện quy định tại thông tư nêu trên, từ năm học 2010-2011, nhà trường đã chuyển đổi các mã ngành đã được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo.

Theo đó, tên gọi ngành Sư phạm Công nghệ trước đây (ghép Kỹ thuật nông nghiệp - Kỹ thuật công nghiệp - Kinh tế gia đình) được chuyển thành ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp.

Trong quá trình đào tạo, chúng tôi vẫn thực hiện chương trình cả 3 phần Kỹ thuật nông nghiệp, Kỹ thuật công nghiệp và Kinh tế gia đình. Vì vậy, kể từ khóa tốt nghiệp năm 2013, ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp được đào tạo để dạy các môn Công nghệ ở trường Trung học cơ sở.

Nhà trường trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị tuyển dụng giáo viên để biết và tạo điều kiện để sinh viên nhà trường được tuyển dụng, bố trí đúng chuyên ngành đào tạo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Sở GD-ĐT (b/c);

- Các SV tốt nghiệp ngành SP KTNN;

- Website của trường;

- Lưu: ĐT, HC.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Hồ Cảnh Hạnh

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THI TRỰC TUYẾN
QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 2021
QUY ĐỊNH VÀ BIỂU MẪU THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM 2021
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
QUY CHẾ QUẢN LÝ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
Quy chế đào tạo Cao đẳng liên thông VLVH - 2019
Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu (07/2014)
Thông báo: V/v tên gọi của ngành học "Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp"
Chỉnh sửa bổ sung một số điểm trong “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu”
Quyết định: Ban hành Quy định về chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và điều kiện hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với sinh viên hệ cao đẳng chính quy
123
 Thông báo: V/v tên gọi của ngành học "Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp"
24/09/2013
 

SỞ GD VÀ ĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 266/CV-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 24 tháng 09 năm 2013

                       

                           Kính gửi:  Các cơ quan, đơn vị  tuyển dụng giáo viên

Ngày 27 tháng 04 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tư số 14/2010/TT-BGD ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học. Thực hiện quy định tại thông tư nêu trên, từ năm học 2010-2011, nhà trường đã chuyển đổi các mã ngành đã được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo.

Theo đó, tên gọi ngành Sư phạm Công nghệ trước đây (ghép Kỹ thuật nông nghiệp - Kỹ thuật công nghiệp - Kinh tế gia đình) được chuyển thành ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp.

Trong quá trình đào tạo, chúng tôi vẫn thực hiện chương trình cả 3 phần Kỹ thuật nông nghiệp, Kỹ thuật công nghiệp và Kinh tế gia đình. Vì vậy, kể từ khóa tốt nghiệp năm 2013, ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp được đào tạo để dạy các môn Công nghệ ở trường Trung học cơ sở.

Nhà trường trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị tuyển dụng giáo viên để biết và tạo điều kiện để sinh viên nhà trường được tuyển dụng, bố trí đúng chuyên ngành đào tạo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Sở GD-ĐT (b/c);

- Các SV tốt nghiệp ngành SP KTNN;

- Website của trường;

- Lưu: ĐT, HC.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Hồ Cảnh Hạnh

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THI TRỰC TUYẾN
QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 2021
QUY ĐỊNH VÀ BIỂU MẪU THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM 2021
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
QUY CHẾ QUẢN LÝ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
Quy chế đào tạo Cao đẳng liên thông VLVH - 2019
Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu (07/2014)
Thông báo: V/v tên gọi của ngành học "Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp"
Chỉnh sửa bổ sung một số điểm trong “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu”
Quyết định: Ban hành Quy định về chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và điều kiện hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với sinh viên hệ cao đẳng chính quy
123
© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.